Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Din personliga intrigitet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använer dem och vilka rättigheter du har.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och behandlar personuppgifter om väldigt många personer. För att du enkelt ska kunna få en överblick av den behandling som sker just av dina personuppgifter har vi sorterat in behandlingarna under tre olika personkategorier:

Medlemmar i Svenska kyrkan

Personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan

Givare till Svenska kyrkans internationella verksamhet

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all algs information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, och telefonnummer, men även andra uppgifter, som bilder där en person kan identifieras, e-postadress och IP-nummer.

Vad är behandling av personuppgifter?

Med behandling menas allt vi gör med personuppgifter, som till exempel samla in, registrera, lagra, radera eller sprida dem vidare.

Dataskydd

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Därför har vi, i likhet med många andra stora organisationer och myndigheter, ett pågående projekt i syfte att anpassa våra behandlingar till dataskyddsförordningen.

Läs mer

Medlemmar i Svenska kyrkan

Som medlem i Svenska kyrkan är du en del av en församling. Svenska kyrkan och dess församlingar erbjuder bland annat dop, konfirmation, vigslar och begravningar och firar gudstjänster, mässor och andakter.

Kyrkan ordnar också aktiviteter som öppna förskolor, ungdomsgrupper, pensionärsträffar och språkkaféer. För att vi ska kunna erbjuda det här till våra medlemmar måste vi behandla vissa personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar bland annat namn, kontaktuppgifter, personnummer, civilstånd, tillhörighetsuppgifter, medlemstyp, folbokföringsdatum, diarienummer för hindersprövning, löpnummer och blankettnummer gällande kyrkliga handlingar.

För vårdshavare vars barn är medlem behandlar vi exempelvis uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, civilstånd, tillhörighetsuppgifter och kyrkouppgifter.

I samband med bergravning behandlar vi relationspersonens namn, personnummer och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi har vissa skyldigheter enligt kyrkoordningen, bland annat att föra register över vilka som tillhör Svenska kyrkan (SvkB 2009:9). Vi behandlar även vissa personuppgifetr för att kunna kommunicera med dig som är medlem i Svenska kyrkan och för att du ska kunna delta i kyrkliga val. Ifall du som medlem är omyndig förekommer det att vi behandlar uppgifter om vårdnadshavare för att kunna kommunicera med dig, exempelvis gällande församlingens verksamhet.

Vi måste även behandla dina och i vissa fall dina familjemedlemmars personuppgifter inför, under och efter utförande av kyrkliga handlingar, exempelvis för att kunna hantera administration kring konfirmation, dop och vigsel.

Laglig grund

I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av rättslig förpliktelse som hänför sig till Lagen om Svenska kyrkan, 1998:1591; Lagen om avgift till registrerat trossamfund 1999:291 samt Lagen om trossamfund 1998:1593.

I vissa fall baserar vi våra behandlingar på berätigat intresse, såsom när det gäller dop och andra kyrkliga handlingar.

Lagringstid

Vi behnadlar dina personuppgifter under tiden du är medlem i Svenska kyrkan. I vissa fall fortsätter vi att behandla dina uppgifter även efter att du upphört att vara medlem.

Vi behandlar utträdda medlemmar under tre månader efter utträdet

Vi behandlar avregistrerade under tre månader efter avregistreringen

Vi behandlar temporärt lagrade under sex veckor från det att informationen in hämtades

Vi behandlar avlidna medlemmar under två år efter dödsdagen

Vi behandlar barn som är antecknade i avvaktan på dop i fyra månader

Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Här kan du läsa mer om detta.

Mottagare

Personnummer och tillhörighetsuppgifter lämnas ut till Skatteverket, som i enlighet med 16 §