Samtal, stöd, bikt

I Norberg-Karbennings församling finns det möjlighet att få samtal och stöd. Man kan även fråga om bikt.

ENSKILT SAMTAL OCH SJÄLAVÅRD
Enskilt samtal och/eller själavårdssamtal med präst eller diakon kan alla fråga efter hos sin lokala församling. Man kan träffas enstaka tillfällen eller flera gånger - efter behov.

I regel går det att få en tid snabbt och samtalen är kostnadsfria. Platsen för samtalet kan vara i församlingens lokaler eller vid behov i hemmet.

Inga journaler eller liknande förs. Alla ämnen är tillåtna i samtalet. 
Diakonen har tystnadsplikt och prästen har absolut tystnadsplikt.

Ta gärna kontakt med oss:
Zilgme Eglite, kyrkoherde, tel 0223-29812
Ann-Marie Åsberg, diakoniassistent, tel 0223-29811

BIKT
Bikt innebär att man inför en präst bekänner sin synd och skuld och får ta emot Guds förlåtelse. 
"Den som önskar bikta sig kontaktar en präst. Prästen har enligt gällande lag ovillkorlig tystnadsplikt för vad som yttras vid bikt eller själavårdande samtal. Bikten kan föregås av samtal." (Den svenska psalmbokens förklaring i den fastställda ordningen för bikt.)
Bikt kan ske enligt en för Svenska kyrkan fast ordning/ritual, likt en kort, enskild gudstjänst.

Kontakta en av församlingens präster:
Zilgme Eglite, kyrkoherde, tel 0223-29812