Minneslund

Minneslundar finns på båda våra kyrkogårdar. Minneslunden är avsedd för gravskick med kollektiv och anonym karaktär där den avlidnes aska grävs ned inom gemensamt område.

Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar eller planteringar förekommer inte. Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av förvaltningspersonal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ned utan hölje eller med hölje av lätt förgängligt material.

Nämnden svarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till smyckning med snittblommor och ljus.
Förvaltningen anvisar plats för dessa och hur de anordnas. Vissna blommor och rester från ljus tas bort av förvaltningens personal. Besökande har att iaktta ett sådant uppträdande som minneslundens helgd kräver.