Gravformer

Kistgrav

Den äldsta formen benämns kistgrav eller jordgrav. I en kistgrav finns det plats för en eller flera kistor. Därutöver kan man sätta ned ett flertal urnor. En ny gravplats upplåts med gravrätt för 25 år. Gravrätten förlängs med automatik efter en ny gravsättning. Nya kistgravar finns att ta i bruk vid Norbergs Östra kyrkogård och Karbennings kyrkogård. Det går även bra att använda en äldre gravplats. 

 

Urngrav

En urngravplats är en gravplats där askan efter den avlidna gravsätts i en urna. Det är en mindre gravplats med plats för 9 urnor. Områden där det endast finns urngravar kallas för urnlund. En ny gravplats upplåts med 25 år och gravrätten förlängs med automatik efter en ny gravsättning. Urnlundar finns på Norbergs Östra kyrkogård. 

 

Askgravplats

Askgravplats är en gravplats för askor eller urnor som möjliggör för två att vila i samma gravplats. En askgravplats upplåts med gravrätt på 25 år samt med vissa restriktioner om utsmyckning vid gravplatsen. Namnplattan i brons handgjuts och beställs av kyrkogårdsförvaltningen. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen. De anhöriga betalar för namnskylten, 2500kr, och den kollektiva skötseln med gravrätt på 25 år, 4000kr. Askgravplats finns för nuvarande på Norbergs Östra kyrkogård.

 

Minneslund

En minneslund är ett gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. Detta är en anonym gravsättning och det finns ingen plats för namn på gravsatta. Vilka som är gravsatta finns bara noterat i gravregistret. Enskilda planteringar är inte tillåtna. I minneslunden är det kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för skötseln.

Det finns en gemensam smyckningsplats där anhöriga får placera snittblommor och ljus. Gravsättning av aska sker vid lämplig  årstid och utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former utan att de anhöriga närvarar. Efter att gravsättning av aska är utförd sänds ett minnesbrev till den anhörig som beställt begravningen. Ingen gravrätt upplåts och de anhöriga har inget skötselansvar.