Miljö

Nor-Segerstads församling arbetar aktivt med och för miljön

I nov 2005 blev vi miljödiplomerade och i dec 2012 erhöll vårt miljöarbete fas två i Svenska kyrkans miljödiplomering.

I denna text kan du läsa om vad vårt miljöarbete innebär – kanske blir du inspirerad att vara med du också, i församlingens verksamhet och/eller vårt miljöarbete!!

Miljö är ett brett ord med stort innehåll, några betydelser på ordet är omgivning och växelverkan. Vi menar att man tydligt kan se att allt hör samman, omgivningen fungerar bäst då den är i en växelverkan där de olika delarna balanseras och inget dominerar det andra. Det gäller allt i vår omgivning, och det gäller oss själva.

Om vi som kyrka rakryggat ska kunna predika Jesus evangelium (det glada budskap om frälsning, förlåtelse och upprättelse) så måste vi stå upp för denna goda växelverkan, och arbeta för en god miljö både inom människor och runtomkring allting som lever.

Miljörörelsens mål är Hållbar utveckling. Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Bruntland 1987 är;

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Att arbeta för Hållbar utveckling är att arbeta för en utveckling som vi alla mår bra av i längden. Ingen eller inget är utanför, en god växelverkan skapar en god omgivning (miljö) för alla

 

Kort beskrivning av församlingen:

Församlingen tillhör Nors kontrakt i Karlstad stift och ligger 2 mil väster om Karlstad. Den består av en församling med två 1700-tals kyrkor.

Den norra delen – tidigare Nors församling, består av tre mindre tätorter i tidigare bruksortsmiljö; Edvalla, Älvenäs och Vålberg. I Vålberg ligger

Åstorpsgården där finns pastorsexpeditionen, större delen av personalens kontor, samlingssalar, verksamhetsrum och en kyrksal.

Den södra delen – tidigare Segerstads församling, är landsort och jordbruksmiljö belägen på en halvö i Vänern; i vilken församlingen sedan gammalt äger några öar.

Medlemsantalet är vid 2010 års slut 4233/229 – den senare siffran anger antecknade personer t ex odöpta barn.

Arbetslaget består av 12 tillsvidareanställda plus säsong-och timanställda.

Verksamheten är varierad och livaktig, återkommande punkter varvas med nya inslag. Våra mötesplatser, som gäller människor i alla åldrar, fungerar bra. Kyrkan är efterfrågad, synlig och äger ett stort förtroende hos våra församlingsbor.

Vi ger ut ett församlingsblad till samtliga hushåll 4 ggr per år, vi har en väl fungerande hemsida och finns på Face Book.

Vision

Planeten Tellus är vår gemensamma livsmiljö – en del av Guds

skapelse. Allt levande; människor, djur och växter hör samman på ett underbart sätt. Jordens resurser har exploaterats, vårt arv som förvaltare har glömts bort och missbrukats. Pengar har styrt vårt handlande mer än tanken att vi bör bevara det vi lånar av nästkommande generationer. Ansvaret att värna vår miljö vilar på 

politiker och samhälle men också på vår kyrka, på varje församling och på varje enskild människa.

Vi i Nor-Segerstads församling vill genom vårt miljöarbete bidra till en hållbar utveckling.

Vi vill låta vårt arbete präglas av Guds kärleksfulla syn på sin skapelse.

”Och Gud såg på allt han hade gjort, och se, det var mycket gott”

1:a Mosebok 1:31

Policy

I Nor-Segerstad vill vi ta ansvar för att värna miljön och Guds goda skapelse.

Vi arbetar för en hållbar utveckling byggd på kristen grund. Syftet med vår policy är att minska vår belastning på miljön, genom att där så är möjligt, reducera vår förbrukning och använda produkter och tjänster som inte tär på jordens ändliga resurser.

Vi har bedömt vår verksamhets miljöpåverkan och skapat ett miljöregister där det framgår hur olika delar av vår verksamhet påverkar miljön och vi har ett mål och åtgärdsprogram hur vi ska minska denna påverkan.

Vi arbetar utifrån en konkret översiktsplan. Mål och åtgärdsprogrammet hjälper också varje verksamhetsområde att skapa smidiga rutiner med tydliga mål som siktar till hållbar utveckling. Dessa ska årligen revideras så att en ständig förbättring kan ske. Vi följer aktuell lagstiftning. Vi har i beskrivningen av vår organisation beskrivit de rutiner som anger hur och när dessa årliga revideringar ska hanteras.

I arbetslaget finns personer utsedda med ett särskilt miljöansvar. Frågorna behandlas kontinuerligt i kyrkofullmäktige, kyrkorådet, utskotten och på personalens arbetsplatsträffar (APT).

Församlingsinstruktion

Vi integrerar vårt miljöarbete i kyrkans styrdokument; församlingsinstruktionen. Där står fastslaget att Miljöarbetet är ett särskilt prioriterat område som ska genomsyra all verksamhet.

Andlig miljö

Gudstjänst

Vi arbetar med gudstjänstformer med inriktning på hållbar utveckling. Vårt mål är att sambandet mellan andlighet och hållbar utveckling kommer till uttryck i våra gudstjänster. Vi arbetar bland annat med temagudstjänster och gudstjänster som kan hållas på andra platser än kyrkan t.ex. vid konfirmandandakter och friluftsgudstjänster.

Vi skapar mötesplatser för samtal efter varje gudstjänst för utveckling av den ”inre” miljön.

Diakoni

Församlingens diakonala arbete ska genomsyras av hållbar utveckling på alla plan.

Vi arbetar för att skapa mötesplatser som bidrar till en mer hållbar livsstil, exempelvis ordnar vi loppis och gymnastik och minnesträning för äldre. Vi har tre projekt med mat-, kläder- och barnbidraget för de som behöver extra stöd i församlingen.  Vi utvecklar en väntjänst där frivilliga hjälper behövande. Vi har livskunskap för 13-åringar. Vi erbjuder samtal och stöd till behövande.

Vi samarbetar också med olika organisationer ex. skolan i frågor om hållbar utveckling

Arbetsmiljö

·         All berörd personal får utbildning i hantering och skötsel av alla våra    maskiner för säker hantering, förlängd livslängd och lägre miljöpåverkan.

·         Vi tar regelbundet upp frågor om arbetsmiljö för att kunna göra förbättringar.

·         Det konkreta arbetet med miljödiplomeringen hjälper oss att få rutiner som för miljöarbetet framåt.

·         All personal får den utbildning som behövs för att klara av de uppgifter som församlingens miljömål ställer på den enskilda medarbetaren. Utbildningsbehovet kartläggs med hjälp av en årlig enkät.

·         Vi skrattar mycket tillsammans.

Miljöinformation

Alla som är i beröring av Nor-Segerstads församling ska veta att miljöarbetet ingår som en självklar del i all verksamhet. T.ex. är denna lilla skrift ett sätt att sprida kunskap om vårt arbete och våra värderingar.

Vi stödjer internationella projekt som har som syfte att leda fram till en förbättring av utvecklingsländernas situation. Ex våra olika ”pengarna går fram-projekt” och personalen har även ett fadderbarn i Sydamerika.

Vi samarbetar med olika organisationer i frågor om rättvisa och hållbar utveckling; ex. Sackeus, Sensus och Fairtrade.

Vi är även Fairtrade- diplomerade.

Undervisning

·         Vi arbetar med miljöundervisning i vår konfirmand- och all barnverksamhet både praktiskt och teoretiskt.

·         Vi sprider kunskap om miljöfrågor på våra olika mötesplatser med församlingsbor.

Ekonomisk miljö

Vi har en policy som gäller kapitalplacering. Vid aktieinköp ska hänsyn tas till att bolagen skall bedriva ett för sin bransch relevant miljöarbete, verka för skäliga arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter, inte acceptera diskriminering eller barnarbete i egen verksamhet eller hos leverantörer.

Kollekter

Vi vill gynna en hållbar utveckling för alla och stödjer därför genom kollekter olika sociala projekt där vi vet att pengarna går fram t.ex. Indien- och Litauenprojekt.

Energiomvandling

Energi/el

·         Vi har utsett en energiansvarig som ska läsa av och följa upp förbrukningen av el, olja, vatten och papper. För att hitta eventuella ”läckor” och om möjligt sänka förbrukningen.

·         Vi har gjort en energiinventering av våra byggnader och värmer dem med den energikälla som är bäst ur användnings- och miljösynpunkt: Energiomvandling till fjärr-, berg- och jordvärme.

·         Vi köper miljömärkt el genom en investering i Vindpark Vänern (Kyrkvinden).

·         Vi arbetar aktivt för att minska vår el-förbrukning exempelvis: Vi minskat antal uppvärmningstillfällen av Segerstads kyrka genom att lägga gudstjänsterna i församlingshemmet under den kallaste perioden. Vi har installerat rörelsevakter och skymnings-relä på flertal ställe. Vi har succesivt bytt till lågenergi- och ledlampor.  Vi behovsanpassar temperaturen i lokalerna.

·         Vi utför regelbunden service på våra värmesystem.

Ventilation

Vi mäter radonhalten i våra lägenheter och åtgärdat brister genom fläkt och ventilation.

Vi utför obligatorisk ventilationskontroll OVK och vi har installerat värmeåtervinning där det är tekniskt möjligt. Vi har installerat ett ventilationsaggregat som styrs av rörelsevakt för att få fräsch luft i den lokal där vi kan vara flest människor.  Vi vill, samtidigt som vi minskar vår elförbrukning, få till stånd en fungerande ventilation och en god arbetsmiljö i Åstorpsgården.

Om- ny- och tillbyggnad

Vi tänker in hållbar utveckling och församlingens miljöarbete.

Miljökrav ställs på entreprenörer och byggnadsmaterial. Återbruk av material och maskiner görs när så fungerar.

Yttre miljö

Källsortering

Vi har ett väl fungerande system på kyrkogårdarna som hjälper församlingsbor och anställda att källsortera.

Den egna komposteringen har gjort oss självförsörjande på anläggningsjord från och med 2012.

Nya seder kräver separat batteriljus/batteri- insamlingskärl vilket församlingen nu anpassar källsortering efter.

Biologisk mångfald

Vi har skapat en faunadepå, dvs vi har lagt upp stockar från fällda lövträd på närliggande tomt (söder om Nors kyrkogård) där svampar, lavor och insekter trivs och mikrobiotopen frodas. Vi sparar även högstubbar när träd blåser av utanför kyrkogårdsmurarna för att gynna fåglar och insekter. Skogstyrelsen har gjort en inventering av stora träd och gett oss kunskap om vilka träd vi bör skydda. Vi vill även gynna ek och lönn.

Blommor

Vår leverantör till kyrkogården av sommarblommor har en miljöpolicy och högt uppsatta miljömål.  Under växtsäsongen plockar vi själva – i så stor utsträckning som möjligt – blommor till altaren och borddekorationer.

Att påverka genom inköp

Inköp

·         Enligt vår inköpspolicy för livsmedel ska vi handla lokalt, prioritera miljömärkta- miljövänliga, krav och rättvisemärkta produkter. Med hjälp av ökad kommunikation och uppmärkning i köket minskar vi svinnet av matvaror.

·         Vid inköp av kontorsmaterial, möbler och maskiner tänker vi in miljöaspekterna. Ex. om möjligt använder vi begagnat istället för att köpa nytt. 

Övrigt

Papper

Vi har en plan för att minska pappersförbrukningen:

·         Vi skickar information via mail t.ex. kallelser och protokoll.

·         Vi kopierar dubbelsidigt.

·         Vi skickar mycket information till konfirmander och förtroendevalda via sms.

·         Vi tänker efter innan vi kopierar.

Resor

Vi har en resepolicy som innebär att vi samåker i möjligaste mån.

Vi undviker dubbelåkning av ärenden genom samordning och vi har en cykel till kortare resor.

Kemikalier och avfall

Vi hanterar och förvarar våra kemikalier enligt de lagar och anvisningar som finns. Vi har rutiner för omhändertagandet av farligt avfall. Karlstad kommun tar omhand allt köksavfall till biogas.

Vi har en kemikalieförteckning där vi kan se att volymerna och användningsområdena minskar år från år.