Foto: Thomas Ekelund

Ett utmanande och viktigt uppdrag

Vi vill vara en församling som är lika inbjudande som doften av nybakta kanelbullar. Där mångfald och hopp är en självklarhet i allt det vi gör. Där alla som vill får vara med.

I vår församling finns det många positiva sammanhang, goda krafter och engagerade människor. Vi vill att dessa ska kunna utvecklas och växa både i djup och bredd. Vi vill nå fler av de människor som finns i vår församling och vi vill fördjupa relationen till dem som vi möter redan idag. Vi vill vara en öppen, välkomnande gemenskap där nya idéer kan rymmas sida vid sida med traditioner och erfarenhet.

fyra målgrupper

För att kunna vara relevanta och aktuella för människor i alla åldrar fokuserar vi vår verksamhet på fyra målgrupper: Barnfamiljer, ungdomar, de livserfarna och de särskilt utsatta. Att dela upp verksamheten på detta sätt skapar också fler möjligheter för människor som vill ta ansvar och engagera sig i församlingen. Ett sådant engagemang är en förutsättning för församlingens fortlevnad.

Fyra viktiga uppgifter

Alla församlingar i Svenska kyrkan har fyra viktiga uppgifter att utföra: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Hur uppgifterna gestaltas är olika för de olika målgrupperna. Läs mer om vårt uppdrag och målgrupper i vårt visionsdokument, Församlingsinstruktion 2015.pdf.

Våra fyra målgrupper

Barnfamiljer: Barn och föräldrar i våra olika verksamheter som ofta lever i en stressig vardag med många aktiviteter som ska pusslas ihop.

Ungdomar: 13- till 25-åringar som är i processen att forma sin identitet och livsåskådning genom att ifrågasätta och pröva de värderingar de vuxit upp med.

De livserfarna: Människor från 45 år och uppåt. Den äldre delen av gruppen har ofta en etablerad syn på kyrkan, oavsett hur det egna engagemanget ser ut. Den yngre gruppen har sällan någon relation till kyrkan alls och upplever den inte relevant i vardagen.

De särskilt utsatta: En mycket heterogen grupp med stora diakonala behov som tar sig olika uttryck för olika individer. Det kan handla om alltifrån ensamkommande flyktingbarn till familjer som behöver integreras i vår kommun.

Våra fyra uppgifter

Gudstjänsten är central i församlingen. Den ska erbjuda tillfälle för kravlösa gudsmöten. Den ska kännas inspirerande, angelägen och relevant. Den ska visa att liv och tro hör ihop.

Undervisning handlar om att hjälpa människor att upptäcka och fördjupa sin tro. Vi vill öka människors kunskap om kristen tro och fördjupa förståelsen för kristna värderingar.

Diakoni handlar om att se och bistå de människor som har svårt att få livet att fungera eller lider psykiskt eller fysiskt. Det handlar om att synliggöra dem som inte annars blir sedda. Att möta människors ensamhet och stötta människor vars relationer brustit eller tagit slut. Diakoni är även till för församlingen själv, ett sätt att få omsätta evangeliet i praktiken.

Mission handlar om att våga söka sig till och möta människor i andra sammanhang än våra egna. Att visa på storheten i det kristna budskapet men samtidigt vara en naturlig mötesplats i samhället för alla människor oavsett kulturell eller religiös bakgrund.