Foto: Emma Sten

Musik

Gudstjänster, mässor, konserter, barngrupper och körer. Musik är en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generell heltäckande definition. I Njurunda församling arbetar vi för ett aktivt och rikt musikliv för alla åldrar.

Körverksamhet/ Orgelundervisning

Kom och sjung med oss! Vi har ett brett utbud av grupper och körer för olika åldrar

Babysång

Välkommen med ditt lilla barn till en stunds sång, rim, ramsor, rörelse och rytmik.

Musiklek

Vi leker med rörelse, rytmik, sång och musik

Musiken som ett naturligt inslag

Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har en given plats inom Svenska kyrkan. Här erbjuds musik både i gudstjänsten och i form av konsert- och musikevenemang i egen och andras regi. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor.

Kyrkan är en av få kvarvarande mötesplatser för amatörer och professionella, för alla klasser, genrer, nationaliteter. Kyrkan står för den breda, allmänna relationen till musik av olika slag. Musikverksamheten i Svenska kyrkan fungerar också som en plantskola för professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som det offentliga musiklivet. Här värnas den konstnärliga kvalitén och utvecklingsarbetet.

Foto: Joakim Carlström /Ikon

 

Kyrkomusiken och historien

Under det första årtusendet som kristendomen spred över välden så utvecklades skilda sångtraditioner i olika länder och landsdelar. Sången och musiken levde vidare som den alltid gjort genom muntlig tradition. Under 800-talet så började den muntliga musiktraditionen i Väst svikta och man började att skriva ner enklare noteringar som stöd för minnet. Alltmer skrevs ner och det komponerades ständigt nya sånger och psalmer. Den snabba utvecklingen resulterade i att den tidigare så folkligt kända musiken hade utvecklats till något som blev allt svårare för gemene man att delta i. 

Med hjälp av Luther så blev musiken mer folklig igen. Både Luther själv och andra diktade till melodier som hämtades från folkliga melodier som funnits i generationer. Dessa välkända melodier kunde folket lära sig att komma ihåg texten till och de kunde återigen vara aktiva deltagare i gudstjänstlivet och kyrkomusiken. Reformationen och boktryckarkonsten gjorde att även nya sånger och psalmer kunde spridas över hela landet, och fler kunde på så sätt vara aktivt deltagande part i gudstjänsten.