Foto: Image by Freepik

Visselblåsarfunktion för Nederluleå församling

En kanal där personal, volontärer och andra kan rapportera om missförhållanden i Nederluleå församling.

Kanal för rapportering av missförhållanden till visselblåsarfunktionen för Nederluleå församling

I Nederluleå församling är vi angelägna om att leva efter gällande lagar, riktlinjer och principer. Därför vill vi göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom församlingen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om du ser saker som inte borde förekomma, men det ska också vara möjligt att anonymt påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med församlingens revisorer. Oavsett om du är anställd eller inte så ska du kunna uppmärksamma problem på ett sätt som känns tryggt och bra för dig.

Systemet är främst avsett att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, missförhållanden eller liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets bestämda rutiner. 

Missförhållanden och oegentligheter kan vara:

 • Överträdelser av lagar och föreskrifter
 • Korruption
 • Risker för liv, säkerhet och hälsa
 • Skador på miljö
 • Misshushållande med allmänna medel
 • Oetiska förhållanden

Visselblåsarlagen 

Visselblåsarlagen (Lag 2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) innebär ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier för rapporterande personer. Vidare finns bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som ger ett visst sekretesskydd för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet. Det är dock endast den i lagen nämnda personkretsen som omfattas av lagens skydd, och därmed är visselblåsarfunktionen endast avsedd för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått kännedom om missförhållanden och som tillhör någon av följande personkategorier:

 • arbetstagare
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • personer som söker eller utför volontärarbete eller praktik
 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten
   
  Övriga personer hänvisas att lämna sina synpunkter och misstankar om oegentligheter via sidan Kontakta oss i Nederluleå församling

Visselblåsarlagen

på riksdagens webbplats

Visselblåsarlagen

Att göra en anmälan

För att göra en anmälan går du in på rapporteringskanalen, se länk nedan, och fyller i ett formulär med relevant information. Oberoende utredare kommer att bedöma ärendet.

Rapportera missförhållanden

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

1. använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, eftersom webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.

2. kopiera och klistra in länken i din webbläsare.

3. om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Här gör du en anmälan

Rapportera missförhållanden

Frågor och svar om visselblåsarfunktionen

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare är skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner. Vidare finns bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som ger ett visst sekretesskydd för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet. Det införs också tydligare krav på hur personuppgifter ska hanteras.

En rapporterande person som omfattas av skyddet i lagen får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att hen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Dessutom finns ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier.

Ansvarsfriheten gäller inte om sådan tystnadsplikt bryts som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarsfriheten medför inte heller rätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar.

De som omfattas av lagens skydd är: arbetstagare, den som söker arbete, den som söker eller utför volontärarbete eller praktik, inhyrda arbetstagare, egenföretagare som söker eller utför uppdrag, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och aktieägare som är verksamma i aktiebolaget. Skyddet gäller även efter att personen har lämnat verksamheten.

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av kommer fram. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas.

Förhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av visselblåsarfunktionens syfte, om det inte rör sig om mycket allvarliga missförhållanden. Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enskilda individer. Sådana frågor ska i stället hanteras enligt de vanliga mekanismer som finns inom arbetsrätten och arbetsmiljörätten. Kontakta då din närmaste chef, ditt fackliga ombud eller skyddsombud.

I det första steget tas ärendet emot av församlingens revisorer som bedömer ärendet och lämnar eventuell rekommendation för vidare åtgärder till församlingens ledning. Vid misstanke om mycket allvarliga missförhållanden sker utredning av extern part.

Rapporteringstjänsten är helt fristående från Nederluleå församling för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan om du väljer att vara anonym. Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

För rapporterande personer som skyddas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden får Nederluleå församling som verksamhetsutövare och arbetsgivare inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter som kan identifiera de rapporterande personer som skyddas av förbudet mot repressalier i visselblåsarlagen.

Uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera vem en tipslämnare är har alltid sekretesskydd. Du som tipslämnare kan därför lämna dina kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen på ett skyddat sätt för att vid behov kunna få återkoppling kring vad som hänt med din anmälan, såväl som för att kunna ställa frågor till dig för att kunna utreda tipset på ett bättre sätt. Det är endast utsedda behöriga personer som får ha tillgång till dina kontaktuppgifter. Det finns även en sekretessbestämmelse som gäller andra enskilda personer i ärendet. Det innebär att det ska göras en sekretessprövning innan uppgifter om deras identitet eventuellt kan lämnas ut.

En anmälan och kompletteringar som lämnas in är allmänna handlingar som efter sekretessprövning kan komma att lämnas ut på begäran enligt offentlighetsprincipen.