Rutiner vid gravsättning

Instruktion och checklista för gravgrävning och gravsättning

Allmänt

Ansvar och delegation
Kyrkogårdschef och vidare delegation till arbetsledare.

Vilka omfattas av denna instruktion?

Alla som deltar i något av dessa arbetsmoment. Arbetsledaren ser till att medarbetare har tagit del av nedanstående information.

Vilka utbildningskrav krävs?
Personer som utför grävningsarbeten och återfyllning samt transport av grävmaskin skall ha genomgått utbildning av grävmaskin och dess handhavande.

Etik
Gravgrävning och gravsättning skall alltid utföras på ett värdigt och säkert sätt.

Ensamarbete
Det skall alltid finnas två personer närvarande inom arbetsområdet vid öppning och återfyllning av en kistgravplats.

Skyddsutrustning
All personal kontrollerar att den personliga skyddsutrustningen är fullgod såsom skyddshjälm, skyddsskor, hörselskydd och första förband.

Andra instruktioner och lagkrav
Se AFS: 1981:15 Skydd mot skada genom ras.

Lagstiftning
Lagen om griftefrid, Brottsbalken 16 kap 10 §
Begravningslagen 2 kap 12 o 13 §

Riskbedömning – lagar och författningar
Utdrag ur skriften ”Risker och etiska aspekter vid gravgrävning” Rapport/utredning 2008-04-03.

Innan grävning

 • Kontrollera beställning av begravning samt att behörig gravrättsinnehavare skriftligt undertecknat godkännande om gravsättning.
 • Kontrollera att intyg om gravsättning finns.
 • Kontrollera att det är rätt gravplats och om det finns uppgifter om tidigare gravsatta samt var och på vilket djup tidigare gravsättningar gjorts.
 • Gör en helhetsbedömning av hur arbetet ska läggas upp med hänsyn till rasrisk, jordmån, omkringliggande gravstenar, placering av grävmaskin etc.
 • Gravsten och kant/blomlist skall vid behov lyftas från sockeln och placeras en bit från graven.
 • Kontrollera och se över att utrustning och maskiner som skall användas vid grävningsarbetena och återfyllning, rasskyddslåda, gångplank, värmetråg och annan utrustning fungerar som avsett.

Under grävning

 • Vid grävning lastas jordmassorna med lastmaskin och transporteras bort från gravområdet till dess gravsättning skett.
 • Rasskydd skall användas vid behov för att eliminera rasrisk. Personal går aldrig ner i graven.
 • Sortera bort större stenar och lerklumpar under grävningen så det inte riskerar att slå sönder kistan i samband med återfyllning av graven.
 • Eventuella ben- och kistrester ska hanteras varsamt och återförs till graven.
 • Eventuellt tidigare gravsatta urnor som påträffats ska hanteras pietetsfullt i avvaktan på återförande och återfyllning av grav. Gräv aldrig igenom tidigare orörd kista.
 • Kistdjup kontrolleras med mätsticka. Uppgift om djup och placering rapporteras till den som registrerar gravsättningen i gravboken.
 • Skyddslock skall läggas över graven när den lämnas obevakad.

Efter grävning

 • Graven kläds med särskild gravklädsel när begravningsceremonin avslutas med utbärning och gravsättning.
 • Gångplank läggs ut för att eliminera rasrisk i samband med kistsänkning.
 • Skyddslock skall läggas över graven när den lämnas obevakad.

Kistgravsättning
Kistan transporteras till gravplatsen med begravningsbil eller kistkatafalk. När begravningsceremonin avslutas med gravsättning sänks kistan av sex stycken bärare. Bärarna skall vara väl informerade om rutinerna vid gravsättning. När begravningsceremonin avslutas i kapell-/ceremonilokalen gravsätts kistan av kyrkogårdspersonalen, vid tyngre kistor sänks kistan maskinellt.

Kyrkogårdspersonalen som ombesörjer gravsättningen utför arbetet i sina ordinarie arbetskläder.

Urngravsättning
Urngravar grävs manuellt till ett djup av 80 cm. Graven kläds med särskild gravklädsel och lock innan urngravsättning genomförs med anhöriga. Anhöriga skall ges möjlighet att sänka urnan.

I minneslund och askgravlund grävs askan ned av två behöriga personer ur kyrkogårdspersonalen. Det genomförs vid en tidpunkt när inga utomstående befinner sig i närheten av minneslunden.

Återfyllning
Vid återfyllning av grav ska kistan överfyllas försiktigt tippande med traktorskopa, vintertid används varmhållen jord för att minimera skador på kista. Jorden packas och stampas manuellt när 20 till 30 cm återstår upp till gravkant, resten fylls med matjord under sommartid och med sand vintertid.

Om anhöriga önskar närvara vid gravsättning och återfyllning av grav skall detta framgå av begravningsbeställningen.

 

2023-01-04