Porsökyrkan

Porsökyrkan ligger i Porsö centrum och är samtida med centrum- och bostadsbebyggelsen. Kyrkan invigdes den 5 september 1976 och arkitekt är Stefan Alenius.

Byggnadens stomme är av limträ och fasaden är klädd med träpanel, rödmålad på själva kyrkan och i övrigt blåmålad. Kyrkorummets tak är klätt med plåt medan församlingsdelens tak är pappklätt.

I den fristående klockstapeln av rödmålat trä, hänger en kyrkklocka gjuten av Bergholtz klockgjuteri AB år 1976. Den väger 340 kg och är 82 cm i diameter. Klockan har två inskriptioner; på ena sidan "Porsökyrkan 1976" och på den andra "Jag gladdes, när man sade till mig: Vi skola gå till Herrens hus. Psalt 122:1".
I det kvadratiska kyrkorummet, som präglas av en enorm rymd, är väggar och tak klädda med grönlaserad träpanel. Även trägolvet är grönlaserat och bänkarna är placerade i öppna kvarter.

Ovanför altaret hänger konstverket "Pärlan" från 1977. Namnet hänvisar till Matteus 13:46. Konstnären Erik Sand, Strängnäs, beskriver konstverket i ett brev 16 september 1976: "Den vill visa en rymdform, på vars yttersidor man ser färger från svenska landskap. Genom springor av olika storlek och form skymtar dels den röda innerytan …dels den mer eller mindre synliga, hängande pärlan. Denna skall vara i stort sett rund men ha slipade facetter, som bryter ljusknippen ut i kyrkorummet ibland."
Konstverket är tillverkat i målad aluminiumplåt och "pärlan" är av slipat glas.
Dopfunten är från 1976 och är monterad på hjul. Allt för att fira dopgudstjänsten längst fram i kyrkan till att kunna fira det längst bak vid ingången, som en symbol för att dopet är vägen in i kyrkan.

Bildvävnaden, "Låt barnen komma till mig" av konstnären Britta Rendahl, som hänger vid dopfunten är från 1976 och är vävd av Gammelstads Handväveri AB. 
Orgeln är en tvåmanualig, tiostämmig Grönlundsorgel från 1977, omintonerad 1993.