Foto: IKON

Kyrkogården

Hur stor ska graven vara, hur många ska kunna vila där? Är det aktuellt med minneslund? Om man ska välja en ny grav är det viktigt att ta tid på sig och fundera igenom sina önskemål. För många är graven en viktig plats att gå till.

Om det finns önskemål om en ny gravplats i Nederluleå församling bör man kontakta kyrkogårdsexpeditionen. Man kan också kontakta någon annan församling om man önskar begrava någon annanstans än i Nederluleå församling. Det finns dock ingen garanterad rätt att få gravplats på någon annan kyrkogård än den egna församlingens.  

En gravplats upplåts vanligtvis i 25 år och kan förlängas i 15 år. Anhöriga ansvarar för gravens skötsel, men det går även att köpa tjänsten från församlingen. Det finns även skötselfria gravformer som t.ex. minneslund och askgravlund.

Gravskick på Gammelstads kyrkogård

Kistgrav

Det finns kistgravar med plats för en eller två kistor. Det är även möjligt att gravsätta urnor i en kistgrav. Gravrätt i 25 år.

Urngrav

Det finns urngravar för två urnor och för fem till sex urnor. Gravsättning sker sommar- som vintertid. Gravrätt i 25 år.

Kvarter 26 urngravfält

Urngravarna ligger sida vid sida i långa rader med enhetliga gravstenar placerade vid en blomlåda som avgränsas med blomlist. Varje gravplats har plats för upp till fyra urnor. Namnplatta i brons med namngravyr fästs i stenen, en platta för varje gravsatt person. Kostnaden för gravvården avser skötsel i 25 år inklusive blommor. 

Gravsättning för avlidna med annan trosinriktning

Det finns ett område på kyrkogården avsett för muslimer där den gravsatte vilar med blicken vänd mot Mecka.  

Minneslund

Gravsättning i minneslund är ett kollektivt gravskick med en anonym karaktär och anhöriga får inte delta vid gravsättningen. Gravsättningarna sker inom ett gemensamt område. Det är församlingens kyrkogårdspersonal som utför gravsättningen. Ingen gravrätt. Oftast finns det en gemensam smyckningsplats i minneslunden. Inga planteringar. Endast snittblommor och ljuständning.

En av de främsta fördelarna med gravsättning i minneslund är att anhöriga får en plats att gå till men samtidigt inte behöver ansvara för underhåll samt utsmyckning av gravplatsen. 

Kostnaden för skötsel av minneslunden täcks av den så kallade begravningsavgiften som betalas av samtliga folkbokförda personer i Sverige. Begravningsavgiften täcker även kostnaden för gravsättning i minneslunden.

Askgravlund

Askgravlunden är avsedd för ett gravskick med anonym och kollektiv karaktär där aska efter avlidna som kremerats gravsätts inom ett område (kvarter D). Gravsättningen utförs av kyrkogårdsexpeditionens personal under värdiga former, utan närvaro av anhöriga. Enskilda gravvårdar får inte förekomma, ingen gravrätt och inte några planteringar. Endast snittblommor och ljuständning.
Gravplatsen markeras inte, men en minnesplatta monteras på gravmuren, med den avlidnes namn. Minnesplattan (namnplaketten) bekostas av sorgehuset. Kostnaderna för gravsättning samt plats i askgravlunden täcks dock av den så kallade begravningsavgiften. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av askgravlunden.

Barnkullen

Barnkullen är avsedd för ett gravskick med anonym och kollektiv karaktär där aska efter barn och foster som kremerats gravsätts inom ett gemensamt område. Gravsättningen utförs av kyrkogårdens personal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Avlidnes personuppgifter registreras i gravboken. Gravbrev utfärdas inte, men ett minnesblad om att gravsättning har skett skickas till anhöriga. Barnkullen ligger alldeles intill muren till höger vid den stora ingången vid personalbyggnaden.

S:t Petri kapell

Urnor förvaras efter kremation och innan gravsättning i kapellets urnförvaring. Den låses med kodlås och anhöriga får en kod för tillträde till lokalen mellan 08.00 och 20.00 alla dagar året runt.

Stillhetens kapell

I Stillhetens kapell hålls begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning, borgerliga begravningar och ceremonier för dem som tillhör andra trosinriktningar.

Gravstenar - ansvar och skyldigheter

Gravstenar är en privat egendom och därmed ansvarar gravrättsinnehavaren för utformningen och skötsel av gravvården. Som huvudman har vi ett delat ansvar med gravrättsinnehavaren att stenen är säker både för besökare och för anställda.  Läs mer om gravstenar - ansvar och skyldigheter - på Nederluleå kyrkogård.

Rutiner vid gravsättning

Instruktion och checklista för gravgrävning och gravsättning på kyrkogården i Gammelstad.

Rutiner vid gravsättning

Grundskötsel

Avtal för grundskötsel kan tecknas för en period av ett år. Du som av någon anledning inte själv kan eller vill sköta om och vårda din gravvård, erbjuds att få gräset runt grav- och kantsten klippt/trimmat.

Här kan du beställa avtal

Gravskötsel 

Avtal för gravskötsel (plantering och vattning) kan tecknas för en period av ett år. 

Här kan du beställa avtal

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats?
Här kan du kan leta efter gravar i olika regioner i Sverige:

Svenska gravar

Webbkartor