Gravplatsföreskrifter på Nederluleå kyrkogård

Gammelstad 2023-05-17

Delat ansvar för skötseln på kyrkogården

Begravningsverksamheten och gravrättsinnehavare har ett gemensamt ansvar för skötseln på kyrkogården, då begravningsverksamheten är ålagd att sköta om de allmänna ytorna och gravrättsinnehavare sköter om sin gravplats.

Gravrättsinnehavare kan enligt begravningslagens 7 kap. 26 § bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande, men upplåtaren (begravnings-verksamheten) får besluta de begränsningar i gravrättsinnehavarens bestämmanderätt som är nödvändiga för att tillgodose god gravkultur.

Observera att detta inte gäller en gravrätt som upplåtits med begränsningar, d.v.s. där begravningsverksamheten bestämmer utseendet på gravanordning och gravplatsen i övrigt. Gäller kvarter 24u, 25u, 26u samt 27u.

Begravningsverksamheten är skyldig enligt begravningslagen 2 kap. 12 § att hålla begravningsgravplatsen i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum ska alltid iakttas.

Dessa föreskrifter har antagits av kyrkorådet:

▪ Gravanordningen ska alltid godkännas av kyrkogårdsförvaltningen innan uppförandet. Medgivande av kyrkogårdsförvaltningen krävs ifall grav-anordningen ska avlägsnas från gravplatsen för restaurering eller flytt till annan av förvaltningen godkänd plats.

▪ Planteringsytan får inte vara bredare än bredden på gravanordningen. Bevattningslådor är tillåtet.

▪ Utsmyckning/växter på gravplatsen får inte placeras utanför planteringsytan och ska inte inskränka på närliggande gravplatser, varken i form av omfattning eller väcka anstöt.

▪ Förvaring av personliga ägodelar bakom gravanordning, exempelvis handverktyg, vaser, prydnadssaker, gravlyktor och dylikt är inte tillåtet eftersom området räknas som allmän yta. Gäller även servicestationer.

▪ Vi vill uppmana anhöriga att välja utsmyckning med hänsyn till miljö och säkerhet för människor och djur. Undvik till exempel plast- och tygblommor samt batteridrivna ljus.

▪ Avfall sorteras i enlighet med anvisningar på sopkärlen. Avfall som inte kategoriseras på kärlen återförs hem.

▪ Vid uppskottning av gravplatsen vintertid påtalar vi att visa hänsyn till de närliggande gravplatserna. Skottning påverkar även gräsytorna negativt och stenar och plaketter kan ta skada.

▪ För att underlätta vårstädningen av de allmänna ytorna ser vi gärna att anhöriga avstädar gravplatsen på våren innan annonserat datum.
Kyrkogårdsförvaltningens personal får flytta föremål placerade utanför planteringsytan för att kunna utföra skötsel av de allmänna ytorna. Personalen får avlägsna föremål från gravplatsen ifall dessa riskerar utgöra en fara för miljön, djur eller besökare och personal.

DNR: BV 2023-0066