Foto: Kristina Strand Larsson

Förtroendevalda

Förtroendevalda är personer som vid kyrkliga val utsetts till ledamöter, ersättare och ordförande i beslutande och verkställande organ inom Svenska kyrkan.

Kyrkorådet i Nederluleå församling 2022-2025

Kyrkorådet är församlingens styrelse och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen.

Kyrkofullmäktige i Nederluleå församling 2022-2025

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar bland annat om församlingens mål och riktlinjer.

Protokoll

Här kan du läsa protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.