Foto: Josefin casteryd/IKON

Begravning och kyrkogård

Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorgen? Andakter, gudstjänster och samtal i samband med död och begravning tar upp dessa frågor.

Kyrkogårdsexpeditionen på Hedenlundsvägen 19

Öppettider och kontakt

Kyrkogårdsexpeditionen är öppen måndag-fredag kl. 9–11 och 12–14.
Tel: 0920-27 70 10
E-post: nederlulea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
Post- och besöksadress: Hedenslundsvägen 19, 954 33 Gammelstad. 

Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och att uttrycka våra tankar och känslor, till exempel i bön eller genom att tända ljus. De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten för alla medborgare. Svenska kyrkan sköter genom sina församlingar och samfälligheter begravningsväsendet på statens uppdrag. Det gäller i alla kommuner utom två, Stockholm och Tranås. Ansvaret gäller att anordna och hålla allmänna begravningsplatser inom ett avgränsat område och att anordna särskilda begravningsplatser för till exempel muslimska och judiska trosbekännare.

Att planera en begravning

Den avlidnes önskemål om sin begravning, skrivna eller oskrivna, ska man enligt lag ta hänsyn till så långt som möjligt när det gäller frågor om kremering och gravsättning. Om det uppstår oenighet mellan anhöriga om hur man ska gå till väga har man laglig rätt att vända sig till församlingen för att få hjälp med medling. I den kyrkoordning som gäller för Svenska kyrkan sägs att när någon har avlidit bör man så långt det är möjligt följa hans eller hennes önskan om begravningens utformning.

I övrigt kan det hända att det är andemeningen i önskemålen som är viktigast. Det förekommer att äldre människor underskattar sin egen betydelse av rädsla för att vara till besvär för sina anhöriga. Uppstår ett läge där den avlidnes önskemål försvårar beslutet för anhöriga eller det är uppenbart att den avlidnes avsikt främst var att underlätta för anhöriga får besluten ta hänsyn till både den avlidnes och de efterlevandes behov.

Kan barn följa med på en begravning?

Ja, barn både kan och får följa med på en begravning. Det händer att barn är mycket bestämda på att de vill följa med, men lika ofta händer det att barn tvekar eller säger nej. Vad än barnet uttrycker är det viktigt att prata igenom situationen.

Kontakt med kyrkogårdsexpedition och präst

Inför begravningen kan man vända sig direkt till församlingen eller till en präst, då kan man boka datum för begravningen tillsammans och anhöriga vet från början att man får den präst man önskar ha som officiant.

När prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga och tillsammans kommer man överens om hur man ska träffas. Om det finns omständigheter som försvårar situationen för anhöriga kan det ofta vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Prästen har tystnadsplikt när det gäller enskild själavård, vilket betyder att han eller hon inte får tala med någon om det som har sagts i sådana samtal. Vid samtalet med prästen bestämmer man tillsammans utformningen av begravningsgudstjänsten, till exempel psalmer, solosång, avsked vid graven eller avsked i kyrkan.

Anhöriga är också välkomna att ta kontakt med den musiker som ska spela vid begravningen och diskutera igenom musiken.

Visning/bisättning

Om den bortgångne finns på Sunderby sjukhus kan personalen tala om när det går att komma. Sjukhuskyrkan på Sunderby sjukhus kan hjälpa till med visningen av den döde.

Bisättning kallas det när närmast anhöriga samlas vid ett senare tillfälle för att se den avlidne och för att hålla en stilla stund. Vid bisättning deltar ofta en präst. Ibland kallas bisättningen för visning. När kistan är öppen kan anhöriga lägga ner minnen i kistan.

Anhöriga kan avtala med begravningsbyrån om den avlidne ska ha några särskilda kläder på sig när han eller hon vilar i kistan. Anhöriga kan också närvara när den avlidne görs i ordning och läggs i kistan.

Om man är osäker på om man vill se den avlidne kan det vara en hjälp att samtala med någon som har erfarenhet av en liknande situation. Är omständigheterna i situationen extra påfrestande och känslomässigt krävande är det särskilt angeläget att resonera om det. Allmänt kan man säga att det är en hjälp i sorgen att se den bortgångne och att det underlättar om det finns närstående som man kan samtala med.

Begravningsbyrå

Anhöriga har nästan alltid någon kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel val av kista, urna och transporter. Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill ta begravningsbyråns tjänster i anspråk och byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Ofta är det till hjälp för anhöriga om besöket på begravningsbyrån dröjer en eller ett par dagar efter dödsfallet så att man orkar med att ta emot information och fatta beslut. Man bokar tid per telefon eller vid ett personligt besök.
Begravningsbyrån kan också hjälpa till med att boka begravningen hos församlingen.

Var äger begravningsgudstjänsten rum?

En begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning äger i regel rum i en kyrka, ett kapell eller ett krematoriekapell. I Nederluleå församling kan begravning ske i samtliga kyrkor och i Stillhetens kapell på kyrkogården. Vid jordbegravning avslutas begravningsgudstjänsten vanligtvis på kyrkogården.

Jordbegravning eller kremation

Varje gravplats rymmer ett begränsat antal kistor. Har man redan en gravplats löser det ofta frågan om det ska vara kremering eller jordbegravning. Men om det inte finns någon gravplats och om den avlidne inte har uttalat sin personliga önskan är det de anhöriga som bestämmer. Beslutet bör fattas utifrån både praktiska och emotionella omständigheter. Kyrkogårdsexpeditionen kan hjälpa till med uppgifter om gravar.

Kista och bårtäcke

Vanligtvis är det begravningsbyrån som hjälper till när man skall välja kista. Man kan välja kista genom att titta på bilder, modeller av kistor eller riktiga kistor. Om det ska vara en jordbegravning är kistan oftast något kraftigare än vid eldbegängelse (kremering). Används bårtäcke, som är en vacker vävnad som man lägger över kistan, syns inte kistan vid begravningen och då väljer man i de allra flesta fall en kista som inte är så kostsam. Kistans träslag och utförande påverkar priset.

I församlingen finns bårtäcken att att använda utan kostnad. Det finns ett bårtäcke för begravning i Nederluleå kyrka, ett för Stillhetens kapell och ett för församlingens övriga kyrkor. Bårtäcken i Nederluleå församling

Kostnader som begravningsavgiften täcker

Det här täcker begravningsavgiften för den som var folkbokförd i Sverige:

  • gravplats i 25 år
  • gravsättning
  • transporter av den avlidna inom huvudmannens förvaltningsområde fram till gravsättningen, och i förekommande fall till krematorium och särskild gravplats
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet
  • tillgång till lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • skötsel och underhåll av allmänna begravningsplater.
Någon tänder ett av ljusen vid en kista.

Hautajaiset / Begravning

Hautajaisissa kokoonnumme yhdessä hyvästelemään vainajan ja jättämään hänet Jumalan haltuun. Vaikkei surua aina voi jakaa niin että se kevenisi, niin on hoitavaa saada surra yhdessä.

About funerals, cremations and burials including My wishes

This brochure is designed for everyone who has questions about how funerals, cremations and burials take place in Sweden.