Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet och väljs genom allmänna val. Kyrkofullmäktige fastställer budgeten, kyrkoavgiften, köp och försäljning av byggnader samt beslutar i alla ärenden av principiell vikt.