Bild på himmel och hav med solstrålar.

Begravningspastoral 2024

Pastoralen omfattar kyrkorna i Munka Ljungby församling med omkringliggande kyrkogårdar, i Munka Ljungby, Tåssjö och Össjö

Här kan du ladda ner begravningspastoral 2024 som pdf

Omfattning

Samtliga i personalen är mer eller mindre berörda av pastoralen då det är kyrkans uppgift att genom det pastorala handlandet gestalta tron på uppståndelsen från de döda genom Jesus Kristus samt att visa omsorg om människor i dödens närhet och så långt det är möjligt respektera deras önskningar och behov.

Det yttersta ansvaret har församlingens kyrkoherde som även har att fatta beslut om upplåtelse av kyrka och förrättning enligt svenska kyrkans ordning på anhörigas begäran för icke kyrkotillhörig. I första hand skall den avlidnes önskan och uppfattning respekteras.

Kontakt

Anhöriga kontaktar vanligen begravningsbyrå först som i sin tur kontaktar församlingen för bokning av tid för begravning och tacksägelse samt förmedlar kontakten till den avlidnes anhöriga. Måndag, tisdag, torsdag och fredag på kontorstid finns personal på församlingens expedition som kan ta emot anmälan från begravningsbyrån.

Förrättningsprästen kontaktar så snart det är möjligt den avlidnes anhöriga. Det ligger ett värde i att prästen blir inkopplad i ett så tidigt skede som möjligt innan alltför mycket har planerats samt att mötet med anhöriga sker genom hembesök.

”Utifrån” kommande präster och kyrkomusiker är på anhörigas önskan välkomna att tjänstgöra vid förrättningar i församlingen efter kontakt med kyrkoherden dock utan att annat än i undantagsfall anställas i församlingen. Sådan anställning beslutas av kyrkoherden.

Själaringning sker vanligen dagen efter anmälan om dödsfall och äger i samtliga tre kyrkor rum på förmiddagar kl. 10.00. För skriven i annan församling sker själaringning efter önskemål om detta och för icke kyrkotillhörig endast efter beslut av församlingens kyrkoherde.

Tacksägelse sker vid närmast följande huvudgudstjänst eller enligt överenskommelse med anhöriga. För tillhörig i annan församling eller icke kyrkotillhörig gäller samma ordning som vid själaringning.

Vid bisättning i församlingens lokaler är om så önskas präst närvarande vilket präst och begravningsbyrå upplyser anhöriga om.

Begravningsgudstjänst i församlingens samtliga tre kyrkor förrättas på följande tider:
Onsdag och fredag 10.00 eller 13.00.
Lördag endast i mycket speciella fall efter beslut av kyrkoherden.
Tid för jordbegravning är 10.00.

Präst anställd i församlingen kan inte förrätta borgerlig begravning.

Vid borgerlig begravning hänvisas till Heliga Korsets kapell i Ängelholm.

Begravningsgudstjänsten

Tjänstgörande präst har huvudansvaret för begravningsgudstjänstens utformande och genomförande. Prästen har tillsammans med kyrkomusikern det övergripande ansvaret för den musikaliska utformningen. Gudstjänsten skall präglas av närhet och delaktighet och det är av största vikt att alla från församlingen som får kontakt med anhöriga och sörjande är lyhörda för frågor och funderingar och genom sitt bemötande visar öppenhet för frågor av alla slag.

Begravningsbyrån kan ta emot önskemål om psalmer och musikinslag men bör klargöra att det endast är förslag som diskuteras vidare vid kontakten med tjänstgörande präst. Gränsen för vad som är lämplig musik kan vara svår att dra men församlingen har en generös attityd inför musikvalet då detta kan vara en nog så betydelsefull själavårdande del av sorgearbetet. I förväg inspelad musik kan ibland utgöra en viktig del i utformningen av gudstjänsten. Musiken behöver inte vara komponerad för kyrkliga ändamål men skall inte ge stötande eller kränkande associationer.

Vid jordbegravning sker avskedet på kyrkogården i samband med gravsättningen om inte särskilda skäl föreligger att ta avsked inne i kyrkan och utbärningen ingår som en del i begravningsgudstjänsten vilket medför att församlingen svarar för utbärningskostnaden. Vid anhörigkontakten informerar präst om prästens medverkan vid urnnedsättningen om anhöriga så önskar.

Ljusanordning med levande ljus tillåts inte i kransar och buketter.

Minnesstunder

Församlingshemmen upplåtes till minnesstunder, där anhöriga själva eller cateringfirma som begravningsbyrå hänvisar till, sköter de praktiska bestyren. Hyran faktureras dödsboet enligt gällande tariff. Prästen deltar om möjligt i minnesstund efter begravningsgudstjänsten då detta är en del av det pastorala omhändertagandet.

Uppföljning

Uppföljning av en begravning är viktig. Den präst som har ansvar för begravningen har också ansvaret för uppföljningen i samarbete med församlingens diakon genom exempelvis samtal och hembesök. Diakonen inbjuder till deltagande i sorgegrupp med stöd av präst och förtroendevalda. Allhelgonadagen i Munka Ljungby och Söndag efter Alla Helgons dag i Tåssjö och Össjö firas minnesgudstjänst i respektive kyrka med namnuppläsning och ljuständning för de sedan föregående allhelgonahelg avlidna.

Utbildning

I församlingens budget skall finnas medel för kontinuerlig ut- och fortbildning i hur man möter människor i sorg och kris. Detta gäller även för kyrkogårdens personal som i sitt arbete dagligen möter sörjande människor.

Gravgrävning

För gravgrävning hänvisas till ”Riskbedömning och instruktion för gravöppning/höljning i Munka Ljungby församling 2024”. Instruktionen skall skriftligt tas emot av samtliga berörda.

Information

Information om begravningsrutiner i församlingen lämnas via Kyrkbladet, hemsidan och en tryckt upplaga av begravningspastoralen utlagd i församlingens lokaler. Dialog med ortens begravningsbyråer är viktig för att undvika missförstånd och oklarheter. För kontakten med media ansvarar församlingens kyrkoherde.

Konflikter

Vid konflikter mellan anhöriga i fråga om begravningsgudstjänst och begravningssätt har kyrkorådet till medlare utsett församlingens kyrkoherde samt arbetsledaren på kyrkogården.

Uppdatering

Genomgång och uppdatering av begravningspastoralen sker kontinuerligt och minst en gång årligen. Ansvarig är kyrkoherden.

”Riskbedömning och instruktion för gravöppning/höljning i Munka Ljungby församling 2024”

Gäller för kyrkogårdarna i Munka Ljungby, Tåssjö och Össjö.

När en jord/kistbegravning efterfrågas görs direkt en okulär besiktning på plats på kyrkogården för att säkerställa, dels var jordlådan säkert kan placeras, dels hur befintlig kant- och gravsten kan påverkas. Grävningen ska ske ca 2 dagar före själva begravningen.

Gravöppning sker med inhyrd grävmaskin, traktorgrävare, med förare tillsammans med 2 ordinarie kyrkvaktmästare med erfarenhet av gravöppning. Minst 2 personer är således ansvariga för gravöppningen.

Jordlådan placeras minst 0,8 meter från graven på den sida som har bäst bärighet och lutning från graven. Hänsyn ska tas till hur många år som gått sedan tidigare gravöppning på platsen.

Närmast graven placeras under jordlådan en bärregel/stock – 100x100/ som är 3,5 meter lång som passerar gravens långsida ut på orörd mark.

Stämp och stämplingslämmar, ska bytas ut så fort dessa visar tecken på förslitning för att säkerställa ett stabilt tryck mot gravens väggar. När grävningen påbörjats sätts de översta stämplingslämmarna efter c:a 0,5 meter och därefter ytterligare två med ett avstånd på 5-10 centimeter från varandra, dvs tre lämmar vid vardera sidan.

Gravhöljning sker med minst tre vaktmästare varav två ordinarie vid varje tillfälle. Borttagning av nedersta stämplingslämmen görs uppifrån med redskap. Vid behov får en vaktmästare ta sig ner i graven varvid de två andra har överblick över jordlådan och eventuella markrörelser. Därefter hälls jord över kistan upp till nederkanten av de mellersta lämmarna varvid dessa tas bort först när jorden når upp till mitten av dessa.

Då jordlådan är hydraulisk vilket innebär att jorden tippas ner i graven är det av yttersta vikt att denna står på så fast mark som möjligt. Samtliga närvarande backar undan från jordlådan då den är i rörelse.

Innan ”stämplåsen” ställs undan inför nästa begravning skall en funktionsgenomgång av dessa göras.

Alla har ansvar för kontroll över materialet som används. Defekt material ska omedelbart bytas ut.

Använd alltid godkänd skyddshjälm och varselväst!

Denna riskbedömning och instruktion har uppdaterats med kyrkoherde Liv Ekstrand och anställda kyrkogårdsvaktmästare samt delgivits alla med ansvar för gravöppning/höljning.

Genomgång och uppdatering ska ske årligen med samtliga berörda.