Personuppgifter konfirmation

Församlingens behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Genom att lämna in anmälan till konfirmation godkänner vårdnadshavare och konfirmander att Mullsjö-Sandhems församling registrerar de personuppgifter som ni uppger. Vårdnadshavarens och konfirmandens uppgifter behandlas församlingen för att avtal om konfirmation ska kunna ingås och uppfyllas. Personuppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom församlingens arbetsorganisation och endast i syfte att administrera konfirmationen. Vissa personuppgifter kommer att sparas i en konfirmationsbok som vi bevarar på grund av historiska ändamål.

 

När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kan vi behöva inhämta ytterligare uppgifter. De uppgifterna behandlas även de med avtal som grund, då vi behöver dem för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Dessa uppgifter raderas vid inaktualitet.

 

Vi sparar kontaktuppgifter till konfirmanden för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap de tre första åren efter konfirmationen. Detta gör vi baserat på intresseavvägning. Du kan invända mot just denna del av behandlingen, men om vi fortfarande gör bedömningen att det berättigade intresset väger tillräckligt tungt, så kommer vi att fortsätta behandlingen.

 

Vi kan komma att ta foton på de konfirmander som deltar. Grunden till detta är att dokumentera vår verksamhet och bevara uppgifterna för historiska ändamål. Om de konfirmander som finns med på dessa foton samtycker kan de komma att publiceras på exempelvis www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem eller sociala medier. Samtycket kan tas tillbaka när som helst och då publiceras inte uppgifterna igen.

 

Rättigheter
Ni har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av era personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att identiteten kan styrkas. Vill ni få ut era personuppgifter i Excel-format går det också bra.

 

Ni har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om er. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan ni begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

 

Om ni anser att vår behandling av era personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har ni en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

 Kontakt

Om ni har frågor om vår behandling av era personuppgifter, hör av er till vår pastorsexpedition på tel 0392-122 00 eller e-post: mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se