Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

GDPR

Församlingens behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och ibland telefonnummer och mailadress. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men vissa personuppgifter kommer arkiveras i enlighet med arkivlagen (1990:782) och på grund av historiska ändamål.

 

Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

 

Till medlemmar i årskurs 8 skickar vi ut inbjudan till konfirmation. Du kan invända mot just denna del av behandlingen, men om vi fortfarande gör bedömningen att det berättigade intresset väger tillräckligt tungt, så kommer vi att fortsätta behandlingen.

 

Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket i enlighet med 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

 

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

 

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

 

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Pontus Johansson på 0392-100 01 eller pontus.johansson@svenskakyrkan.se

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud heter Erika Malmberg och har telefon: 0725-496 434.

E-post: dataskyddsombud@intechrity.se