GDPR - Dop av barn

Församlingens hantering av personuppgifter

Genom att boka tid för dop ingår du ett avtal med oss. För att kunna uppfylla avtalet behöver vi behandla ditt barns namn och personnummer samt kontaktuppgifter till och civilstatus för dig och eventuell annan vårdnadshavare i våra system. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att de krävs för att avtalet mellan dig och oss ska kunna uppfyllas, medan grunden för ditt barns behandling är en intresseavvägning där det berättigade intresset är att kunna administrera och genomföra dopet. Du kan invända mot just denna del av behandlingen, men om vi fortfarande gör bedömningen att det berättigade intresset väger tillräckligt tungt, så kommer vi att fortsätta behandlingen.

 

Barnets namn kommer att publiceras i församlingsbladet efter dopet. Vissa uppgifter om dopet kommer att sparas i en så kallad dopbok, vilken sparas för alltid för historiska ändamål. Med vårdnadshavares samtycke kan barnets namn samt datumet för dopet även göras tillgängligt på en dopängel eller ett dopträd (vilket alternativ du kan välja skiljer sig åt beroende på församling) i kyrkan där barnet döptes. Sådana uppgifter rensas efter ett år.

 

De första av ditt barns levnadsår kommer vi att, med stöd av en intresseavvägning, använda dina kontaktuppgifter för att skicka dopdagshälsningar. De första 12 åren kommer vi även att skicka inbjudningar till barngrupper till er. 

 

Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet och deras uppgifter kommer att, för historiska ändamål, sparas i dopboken för alltid.

 

Information om hur vi behandlar personuppgifter om våra medlemmar finns på vår webbplats.

 

Era rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig och ditt barn samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet. I vissa fall kan du även få ut dina personuppgifter i Excel-format.

 

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig och ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

 

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter, hör av dig till vår pastorsexpedition, 0392-122 00 eller på e-post: mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se