Urngrav och kistgrav

En kyrkogård är vanligen indelad i olika kvarter inom vilka gravvårdarna bör ha en likartade utformning för att bevara en lugn och harmonisk miljö.

I den enskilda graven nedsätts en urna eller en kista. En grav ger möjlighet att ha en gravsten eller annan gravordning och att plantera växter. Vid kistbegravning kan kistan gravsättas direkt efter begravningsakten. En urna gravsätts några veckor senare, ibland med en kort andakt om de anhöriga önskar. Gravsättning kan också ske genom kyrkogårdsförvaltningens försorg utan anhörigas närvaro. För graven gäller en gravrättstid om 25 år som i regel kan förlängas. Om inte gravrätten överförts till annan person kan gravplatsen återgå till kyrkogården och upplåtas för en ny gravsättning. Nya urnor eller kistor placeras intill befintliga stoft. Med respekt för den avlidna betraktas gravsättningen som definitiv och gravfriden ska värnas. För äldre gravar kan det finnas ett avtal om att gravrätten gäller för evigt. En gravplats utan gravrätt kallas förbehållsgrav. Den ligger ofta på en gräsyta eller i skogsmark. Inför valet av gravplats är du välkommen att boka tid för visning av tillgängliga alternativ.

I dag benämns den gamla kyrkogården runt kyrkan som nr 1.

År 1847, samtidigt som kyrkan byggdes om, anlades den norra kyrkogårdsmuren. I denna finns fortfarande de ringar kvar, i vilka man band hästarna till kyrkoskjutsarna. År 1859 utvidgades kyrkogården åt väster med den så kallade Kroglyckan. Denna kyrkogård invigdes 1860. I äldre tider var platsen närmast runt kyrkobyggnaden socknens begravningsplats. ”Fint folk” kunde också begravas inne i kyrkan. När kyrkan på 1840-talet byggdes om kom en del av kyrkan att uppföras på den gamla begravningsplatsen.

Kyrkogården öster om kyrkan och Prästgårdsvägen benämns som nr 2. Denna anlades på 1880-talet, utvidgades sedan söderut och invigdes 1941.

Den nyaste kyrkogården, i söder mot Mörrumsån, benämns som nr 3. Denna ritades av en arkitekt Ekstedt i Växjö och togs i bruk omkring 1960. Utvidgningen av denna kyrkogård samt en minneslund på densamma ritades av trädgårdsarkitekt Ove Magnusson i Mörrum. Invigningen förrättades av prosten Bertil Reimer den 21 maj 1995.