Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Kyrkofullmäktige

Rösträtt vid kyrkoval har den, som tillhör Svenska kyrkan och som fyller 16 år senast på valdagen. Nästa kyrkoval sker 2021.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar eller pastorat.

Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val. Röstberättigad är den som tillhör Svenska kyrkan samt senast på valdagen har fyllt 16 år. Ledamot av kyrkofullmäktige måste vara medlem i församlingen/pastoratet, vara döpt (eller ha varit förtroendevald innan dopkravet kom till) och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Den förtroendevalda kan tituleras kyrkofullmäktig, men kallas vanligen (kyrko)fullmäktigeledamot.

Kyrkofullmäktiges arbetsformer regleras i Kyrkoordningen och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser. Kyrkofullmäktige leds av ett presidium bestående av en ordförande och en eller flera vice ordförande. Mörrum-Elleholms församlings kyrkofullmäktiges består av 15 ledamöter och 8 ersättare.

Kyrkofullmäktige väljer ledamöter till ett kyrkoråd som är församlingens eller pastoratets styrelse.

Mörrum-Elleholms kyrkofullmäktige för mandatperioden 2018-2021 består av:

Åke Jeppsson, ordförande
Leif Gummesson, vice ordförande
Anneli Bengtsson
Per-Åke Bengtsson
Bengt-Olof Björck
Bengt Olof Dike
Anders Gillberg
Britt Hansson
Lennart Hansson
Linda Johansson
Monika Lundberg
Ann-Britt Ström
Ann-Christine Svensson
Linda Åkesson
Marie Bengtsson
Gunnel Börjesson
Ingrid Florén
Nils-Eric Florén
Ann Karlsson
Ola Lindblad
Barbro Olsson
Bo Sandgren