Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Förtroendevalda

Ett delat ansvar för den grundläggande uppgiften

Med förtroendevalda avses de personer som vid kyrkliga val utsetts till ledamöter, ersättare och ordförande i beslutande och verkställande organ inom Svenska kyrkan.

De förtroendevalda och andra som tillhör kyrkan har tillsammans med dem som innehar vigningstjänsten del i det gemensamma uppdraget att förkunna det kristna budskapet. Tillsammans har de också ansvar för det demokratiska beslutsfattandet och för besluten. 

Kyrkoval

Vart fjärde år väljer Svenska kyrkans medlemmar vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Nästa kyrkoval sker 2021.

Församlingen har lokalt självstyre men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

  • Kyrkomötet, Svenska kyrkan nationellt 
  • Stiftsfullmäktige, Svenska kyrkan regionalt 
  • Kyrkofullmäktige, Svenska kyrkan lokalt

Kyrkofullmäktige

Rösträtt vid kyrkoval har den, som tillhör Svenska kyrkan och som fyller 16 år senast på valdagen. Nästa kyrkoval sker 2021.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och skall ha omsorg om församlingslivet och ha gemensamt med kyrkoherden ansvar för, att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, nämligen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva mission och diakoni.