Verksamhetsråd (tidigare kyrkogrupper)

För att säkerställa att Mora församling värnar om hela församlingen på ett sätt där respektive församlingsdels lokala förutsättningar och behov tillvaratas utvecklas nuvarande kyrkogrupper till verksamhetsråd. 

Verksamhetsrådet leds av kyrkoherde och församlingschef som inbjuder till lokala verksamhetsråd där alla är välkomna att delta. 

Mora församlingsinstruktion (2023) betonar delaktighet och mångfald i församlingslivet och den nya organisationen (2022) vill verka för att beslut i hög grad fattas så lokalt som möjligt med hänsyn till de olika förutsättningar som råder i vår församlings olika delar. Powered by Tiny

Frågor kontakta oss: 

Beslut 

Kyrkorådet beslutade 2023-12-21§ 82 Kyrkogrupper
Beslut
1 . Kyrkorådet beslutar att utveckla kyrkogrupperna till verksamhetsråd
2 . Kyrkorådet ger kyrkoherde och församlingschef i uppdrag att säkerställa att församlingen värnar om det lokala församlingslivet i varje församlingsdel
3 . Kyrkorådet beslutar att utvärdering ska ske i juni 2024
Deltar ej i beslut Jons Ingemar Larsson (S) och Brita Maria Nordström (POSK) deltar ej i beslut.
Yrkanden Anna Hed (C), Billy Ferm (C), Lars Olsson (KR), Pär Dalkvist (SD), Lilian Asp (POSK), Helen Ekstam (BA) och Torbjörn Ulriksen (C) yrkar bifall till beslut.

Några personer samtalar vid ett bord.

Kyrkogrupper

Utveckling - Förankring - Planering  Var med och inspirera och inspireras när det gäller verksamhet och gudstjänstlivet lokalt. Välkommen att delta och bidra.