Venjans kyrkogård

Hösten 1995 blev en ny kyrkogårdsdel klar som ligger mellan Limavägen och prästgården. Kyrkogården ligger vackert i sluttningen ner mot Vanån.

Kyrkogården i Venjan ligger på en liten höjd mellan Vanån och den lilla sjön Kyrktjärn. Den är omgiven av en mur av sandsten. Arealen på den trekantigt utformade kyrkogården är 6000 m² och det finns ca 300 gravplatser där.

 I slutet av 1990-talet när kyrkogården behövde utvidgas fick församlingen inte köpa marken närmast den befintliga, utan den nya delen kom att ligga i sluttningen ner mot Vanån ca 150 meter västerut från kyrkan sett.

På den nya delen finns minneslunden och kvarter för askgravar. Genom lunden rinner en liten bäck ut i en större damm. Den nya kyrkogårdsdelen har en areal av 9500 m².

Här finns en länk över Venjans kyrkogård