Venjans kyrka

Venjans kyrka är belägen på en liten höjd mellan Vanån i
norr och öster samt den lilla sjön Kyrktjärn i söder. Präst- gården ligger ett stycke nordväst om kyrkan, medan kyrkbyn med skola och affärer återfinns norr om kyrkan på andra
sidan Vanån.

Historik
Det äldsta kapellet, som var av trä, uppfördes under sen medeltid. Att det byggdes var uttryck för en vilja till själv- ständighet från centrum i Mora. Man hade ett kapell
men ingen präst. Man betjänades med fyra gudstjänster
per år.

Långt senare beordrade kung Carl den IX att Venjan skulle bli egen församling - det skedde år 1607 och då hade träkapellet funnits i 100 år. I ett bevarat brevgav kungen dom 40 bönderna
i Venjan rätt till en egen präst. Dom bodde ju som det hette "sex
stora mil" från kyrkan i Mora och fick "sällan eller
aldrig" höra Guds ord.
Kapellet ersattes med en ny träkyrka 1796. Pådrivande var kyrkoherde Johan Leufqvist. Stora delar av den då uppförda kyrkan ingår i den nuvarande kyrkans stomme. 1796 års kyrka bestod av ett rektangulärt timrat långhus med ett kraftigt torn mitt på norra långväggen och en motsvarande utbyggnad i söder, som var sakristian. En ny sakristia tillbyggdes i öster 1855. Kyrkan var rödfärgad. Från början var timret bart men
det kläddes med spån 1839.

Nutid
Den nuvarande kyrkan, som rymmer 300 personer, invigdes 1917 och är uppförd efter ritningar av arkitekt Fredrik Falkenberg. En restaurering genomfördes 1956-57. Kyrko- byggnaden består av ett långhus, ett kor i öster, en sakristia vid korets södra sida och ett torn i väster med spetsig spira. Spiran kläddes med återanvända spån från 1839. Fasaden är klädd med stående spåntad panel och är sedan 1957 vitmålad.

Sakristian har ett kopparklätt pulpettak. I hörnet mellan långhus och kor finns en hög skorsten av sandsten utformad i dalastil med cementkrön med en flöjel i järnsmide föreställande ett skepp. Långhus och kor har sadeltak täckta med enkupigt telgel.