Sjukhuskyrkan Mora lasarett

Sjukhuskyrkan är till för dig: Som är patient. Som kommer på besök. Som arbetar på lasarettet.

Om Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete inom vården, till tjänst för patienter, närstående och personal. Inom Sjukhuskyrkan arbetar präster, pastorer,  diakoner, ordenssystrar och assistenter.

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusens närområde. Sjukhuskyrkan finns vid de flesta sjukhus i Sverige och vanligast är att Svenska kyrkan och de olika frikyrkliga trossamfunden på orten samarbetar inom verksamheten. 

Sjukhuskyrkan vill som samtalspart möta alla människor på lika villkor för att vara ett stöd i livets skiften. De grundläggande livsfrågorna delas av alla människor. Samtalen tar sin utgångspunkt i det DU vill tala om.

Samtalen kan handla om sjukdom och lidande, hopp och vanmakt, liv och död, tro och tvivel, glädje och sorg – vadhelst som är angeläget för DIG…

Sjukhuskyrkans anställda har tystnadsplikt och, om någon så önskar, erfarenhet av att förmedla kontakt med företrädare för andra trossamfund än de kristna.

Exempel på Sjukhuskyrkans uppgifter: 

  •  Enskilda samtal och själavård.
  •  Krisstöd vid akuta händelser.
  •  Gudstjänster och andakter.
  •  Dop och barnvälsignelse i krissituation.
  •  Avskeds- och minnesstunder.
  •  Samtal, handlednings- och reflektionsgrupper för personal.
  •  Utbildnings- och fortbildningsinsatser för personal.

länk till sjukhuskyrkan.se