Siknäs kyrka

SIKNÄS KYRKA
Kyrkan är naturskönt beläget på en udde i Vanån,
bevuxen med björkar och tallar. Det omges närmast av
en gräsmatta, i väster ligger kyrkogården och väster
därom landsvägen mellan Mora och Vansbro. Kyrko-
gården är fyrkantig och omges av granhäckar samt har sandstensbelagda och asfalterade gångar.

År 1911 anlades en kyrkogård i Söromsjön, Venjans sockens sydligaste del, och grunden till ett kapell lades 1919. Arbetena avstannande emellertid och kapellet stod inte färdigt förrän 1939 efter ritningar av arkitekterna Edward Dahlbäck och Viking Göransson.

Kapellbyggnaden består av långhus med lägre och
smalare kor i öster och vapenhus i väster samt sakristia
vid långhusets södra sida. Den är uppförd av putsat och vitkalkat tegel på gjuten cementgrund, klädd med rödaktig kullersten. Snickerierna är brunmålade. I korets gavelröste finns ett kors av cement. I vapenhusets gavelröste ovanför västportalen sitter en rektangulär inskriftstavla av sandsten med inskrift i guld:
"Denna kyrka byggdes anno 1939 när Gustaf V var konung i Sverige och Einar Billing Biskop i Västerås stift".

Kapellet har en rundbågig ingång i väster med dubbla dörrar, utvändigt klädda med stående ekpanel och invändigt spegelfältsförsedda och gråmålade. En trappa av grå granit med sidopostament leder upp till ingången. Sakristian har en raksluten ingång i väster, försedd med en enkeldörr av stående järnbeslagen ekpanel, till vilken en grå granittrappa med järnräcke leder. Altarväggen pryds av en kalkmålning av dekorationsmålaren Erik Alm från 1939. Inredningen är samtida med kapellet.