Mora kyrka

Mora kyrka är belägen på ett näs mellan Siljans nordvästra ände och österdalälven. Kyrkan ligger i Mora tätorts norra del och har Zorngården som sin närmaste granne i väster.

Öster om kyrkan ligger klockstapeln. Den uppges vara uppförd av Stor Lars Jönsson
från Noret 1672.

Troligen vid 1200-talets slut eller omkring 1300 uppfördes en
kyrka av gråsten, bestående av långhus samt av allt att döma också ett smalare kor och sakristia. Av denna kyrka återstår långhusmuren, ingående i den nuvarande nordmurens mellersta del, samt delar av sakristians öst- och västväggar.

Kyrkan brinner
Natten mellan den 3 och 4 maj 1671 eldhärjades kyrkan till följd
av ett blixtnedslag. Tornspiran och alla tak avbrändes men valven
höll, varför skadorna i det inre blev obetydliga. Omedelbart igång-sattes återuppbyggnadsarbetet under ledning av den kraftfulle kyrkoherden Andreas Erici Nohr-Moraeus, vilken genom sina goda kontakter med myndigheterna och flera högt uppsatta personer
snabbt lyckades utveckla betydande ekonomiska för-delar. Redan
i oktober samma år var det nya taket uppfört. Byggnadsarbetena
fortsatte successivt. År 1673 restes den nya tornspiran - som
Andreas Erici Nohr-Moraeus genom riksdags-kanslern Magnus
Gabriel De la Gardies förmedling förmått Karl XI att skänka - av
tornresaren Anders Olofsson efter ritning av Jean de la Vallée.
Restaureringar år 2004 och 2005
Mot slutet av år 2004 började en omfattande inre och yttre
restaurering av Mora kyrka. Den 19 juni blev kyrkan nyinvigd av biskopen i Västerås stift, Claes-Bertil Ytterberg. Plattor i Älvdals-
kvartsit täcker numera gångarna till både södra och västra entrén. Staketet som omgärdar kyrkogården har öppnats upp i väster och
en gång leder därifrån rakt in mot den västra entrén som dessutom gjorts handikappvänlig.

Nya glasdörrar öppnar in mot vapenhuset som även det fått en
rejäl ansiktslyftning. Från att tidigare mest ha tjänstgjort som
stolsförråd är det nu en fullvärdig ingång. Här återfinns en del av kyrkans gamla yttervägg sedan 1400-talet. Kvar sedan tidigare
finns också exposén av bomärken från det nya tornet
som invigdes 1673.

I denna den bakre delen av kyrkan har ett nytt förrådsutrymme
byggts under läktaren. En ny handikapptoalett har också tillkommit.
Två bänkrader har tagits bort längst bak för att ge bättre utrymme
och nya stensättningar pryder den frilagda ytan.

- Efter renoveringen har vi nu 599 numrerade platser, vilket innebär
att vi tagit bort lite mindre än 100. Å andra sidan kan vi sätta
in mer än 200 lösa stolar och på så sätt komma upp till den 720 platser som brandmyndigheterna godkänner, säger Nils Uhlén.
Han är ordförande i kyrkogårds- och fastighetsutskottet och den
som ansvarat för ombyggnaden från kyrkans sida.

Här finns också ett nytt inbyggt säkerhetsskåp med kyrksilvret som hittills inte kunnat visas för allmänheten. Oåtkomlig bakom pansar-
glas kommer nu det att trona på mörkblå sammet och i
vacker belysning.

Det nya ljus som utmärker kyrkans inre kommer i huvudsak från den omkalkning som gjorts av tak och väggar. Efter 40 års användning av levande ljus hade i synnerhet taken blivit grå av sot men nu lyser de vita igen efter hela åtta strykningar. Samtliga ljuskronor har efter visst motstånd från statligt håll putsats och blänker som nya.

Nytt ljus kommer också från en avancerad och tillika datoriserad anläggning för både invändig belysning och ljud. Olika förinställda ljussscenarier kan väljas, till exempel för dop, begravning, vigsel och gudstjänst. Självklart finns också möjligheter att ställa in allt manuellt om så önskas. För ljudet finns ett mixerbord med 24 kanaler, och all denna teknik sköts från en manöverpulpet i de bakre regionerna.

Restaureringar år 1964 och 1965
Den förra restaureringen genomfördes 1964-65 efter förslag av byggnadsrådet David Dahl. Restaureringen berörde interiören och medförde även omfattande förstärkningsarbeten, främst av valven,  Bland annat omputsades och kalkades väggar och valv, varvid fragmentariska kalkmålningar framtogs, nytt golv av sandsten lades och den före detta benkammaren inreddes till en brudkammare. I samband med restaureringen ersatte man den gamla Rieger-orgeln från 1912, med en Hammarbergsorgel på 28 stämmor. En ny kororgel installerades 1993.

Detta var ett utdrag ur

"Kyrkorna i Mora"
Författare: Mats Bergman
Utgivare: Riksantikvarieämbetet m fl
Tryck: Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1984

Vi har även hämtat information från hemsidan till Mora kommun, www.mora.se.Mora kyrka är belägen på ett näs mellan Siljans nordvästra ände och österdalälven. Kyrkan ligger i Mora tätorts norra del och har Zorngården som sin närmaste granne i väster.