Församlingens vision

Framtidstro för en levande församling

Mora församling
ska vara en öppen folkkyrka med lokal förankring

Mora församling
arbetar för ett berikande och varierat församlings- och gudstjänstliv

Mora församling
vill vara en betydande samhällsaktör

Mora församling
vill verka för en god arbetsmiljö med tydliga roller

Mora församling berikas av de församlingsbor och den kultur som församlingsdelarna i de tidigare socknarna Mora, Sollerön, Venjan och Våmhus tillsammans bildar. Församlingsdelarna stärker identiteten och utvecklar den lokala och nära församlingsverksamheten som finns i Mora församling.

Utifrån visionen ska resurserna användas så att:

 • Kyrkan ska vara en öppen och levande folkkyrka med framtidstro där alla är välkomna och kan finna ett andligt djup. Verksamheten ska präglas av det kristna kärleksbudskapet.
 • Det lokala engagemanget ska stärkas i församlingens alla delar genom lokala råd som är knutna till varje kyrka. Dessa råd ska vara delaktiga i verksamheternas planering och utveckling.
 • Våra kyrkor och lokaler ska hållas öppna och vara tillgängliga och erbjuda öppna mötesplatser. Det skapar möjligheten för fler att mötas i församlingens verksamheter som erbjuds under livets alla skeenden.
 • Våra kyrkor och kyrkogårdar ska brukas och förvaltas för framtiden med fortsatt respekt för det andliga och kulturella arvet. Det är viktigt för kommande generationer.
 • Församlings- och gudstjänstlivet ska vara varierat och kör- och musikverksamheten ska ges en betydande plats.
 • Arbetet med att få fler yngre att delta i kyrkans verksamhet måste prioriteras. Andelen som döps och konfirmeras ska öka. På det viset stöds familjernas kristna trosförmedling.
 • Den kristna tron och kunskapen om Bibeln ska stärkas genom olika former av möten och dialoger.
 • Det är viktigt att utveckla och stärka de ideella insatserna ytterligare. I tider av krympande ekonomiska förutsättningar är det dessutom en framtidsfråga.
 • Arbetet med planering och genomförande ska vara präglat av stor delaktighet.
 • Kyrkan ska vara där människorna är. För att möta fler behövs kyrkan finnas med i olika sammanhang och samarbeten i samhället.
 • Diakonins viktiga sociala arbete måste säkerställas i församlingens alla delar.
 • Mora församling ska vara en samarbetspartner i samhället och vår bygd samt i den sociala välfärden. Samarbetet med skolorna, föreningarna och det civila samhället i både vardag som vid högtider är särskilt viktigt.
 • Mora församling ska vara en förebild inom arbetsmiljöområdet med jämställda villkor. Arbetsplatsen ska präglas av ett öppet klimat där åsikter och tankar kan utbytas.
 • Ansvars- och rollfördelningarna mellan förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare ska vara tydliga.
 • Trygghet, ordning och reda i församlingen ska skapas med hjälp av tydligt ledarskap, tydliga styrdokument och policys.