Lutande gravsten fastsurrad vid träpåle
Foto: Ingegerd l Forsberg

Kontroll av gravstenar

Våren/sommaren 2022 kommer kyrkogårdsförvaltningen att fortsätta kontrollera gravstenarna på Nya begravningsplatsen vid S:t Mikaels kapell.  Arbetet kommer sedan att fortsätta på övriga kyrkogårdar. Se information vid respektive kyrkogård.

Bakgrund

Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för säkerheten för både personal och besökare på våra kyrkogårdar och begravningsplatser. Instabila och fallande gravvårdar kan innebära en arbetsmiljörisk för anställda och är även en säkerhetsfråga för besökare.

Gravstenarnas stabilitet måste kontrolleras av flera anledningar. Den ursprungliga monteringsmetoden är inte alltid känd. Dubbningen mellan sten och sockel kan vara undermålig. För låga socklar kan ha använts vid montering eller årstidsväxlingar och sättningar kan ha gjort stenen instabil.

Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för att kontroller utförs, och dessa bör ske vart femte år.

Det är nationella Centrala Gravvårdskommittén som utformat det regelverk som gäller för hur säkerhetskontrollen ska utföras samt vilka kriterier som ska uppfyllas.

Delat ansvar

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: Kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar eller vistas där. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och dess gravsten. Det är alltså gravrättsinnehavarens skyldighet att åtgärda stenar som inte klarar säkerhetskraven.

 Följande kriterier ska uppfyllas

  • Gravstenarna ska stå stabilt och inte riskera att välta.

  • Gravstenen ska klara av 35 kg drag/tryckkraft utan att välta, samt återgår till godkänt läge efter belastningen

  • Det ska finnas minst två rostfria dubbar i varje skarv mellan stenar, med en grovlek och längd som är anpassad för stenens storlek.

  • Gravstenen får inte luta så att dess tyngdpunkt ligger utanför stenens vridpunkt. Beroende på stenens höjd och tjocklek innebär detta en lutning på mellan 3 och 16 grader.

 Så här går kontrollen till

  • Stenens lutning mäts digitalt.

  • Dubbningen mellan alla delar kontrolleras

  • Stenen tryckbelastas med 35 kg på toppen av stenen med ett med ett digitalt tryckmätningsinstrument.

Kontrollen utförs av förvaltningens personal som har sakkunskap att genomföra denna på ett korrekt sätt. De stenar som inte godkänns kommer att läggas ner eller säkras med stöttor och band.

Varför 35 kg (350 N)?

Det är vad man bedömt som rimlig belastning när någon t ex skall resa sig upp, eller tappar balansen och använder stenen för stöttning.

Vad händer sedan?

Gravrättsinnehavare med gravstenar som inte klarar säkerhetskontrollen kommer att kontaktas via brev. I detta brev uppmanas innehavaren att åtgärda stenen så fort som möjligt men senast inom ett år. En svarsblankett och ett förfrankerat kuvert bifogas. På blanketten ska innehavaren fylla i hur och av vem gravstenen ska åtgärdas. Svaret ska returneras till kyrkogårdsförvaltningen inom två veckor.

Om inte stenen åtgärdats inom ett år, skickas ett påminnelsebrev ut till innehavaren. Om stenen, trots påminnelsen, ändå inte åtgärdats inom sex månader, riskerar gravrättsinnehavaren att förlora gravrätten.

Kyrkogårdsexpeditionen 0250-55 29 50

mora.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpeditionen på Älvgatan 2 är öppen
måndag-fredag 9:30-12:00 

Här får du svar på frågor om våra kyrkogårdar: gravar, blomplantering, bevattning, grönytor och liknande