Innehavarens eget ansvar

Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen ordnat och värdigt skick. Begravningslagens 7 kap. 3 §  
Skötsel av enskild grav, upplåten med gravrätt, bekostas inte av begravningsavgiften eller kyrkoavgiften.  
Gravskötsel är en tjänst/service som Kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda gravrättsinnehavare mot betalning.

Vid eventuella frågor ring 0250-552950 mellan 9:30-12:00 eller mora.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se