Gravrätt

Bestämmelserna om gravrätt återfinns i 7:e kapitlet i Begravningslagen.

Gravrätt är den rätt som uppkommer när en gravplats upplåts i samband med gravsättning.   

En gravrätt upplåts på 25 år. I samband med varje ny gravsättning förlängs gravrätten till 25 år efter den senaste gravsättningen. När det gått 25 år efter den sista gravsättningen har anhöriga möjlighet att förnya gravrätten med ytterligare 15 eller 25 år. En gravplats kan förlängas så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavarens har bl.a rätt att bestämma vilka som skall gravsättas i graven, hur gravanordningen ska se ut och hur gravplatsens ska smyckas. Den har också rätt att bestämma om gravrätten ska förnyas, vem graven eventuellt ska överlåtas till eller om den ska återlämnas.

Innehavaren av gravrätten är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. 

När gravrättsinnehavaren avlider går gravrätten över till någon som skriftligt förordnats av gravrättsinnehavaren. Finns inget sådant förordnande bestämmer den avlidnes efterlevande dödsbo till vem eller vilka gravrätten skall gå över.

Enligt Begravningslagens 7 kap 16 § ska den avlidne gravrättsinnehavarens dödsbo inom sex månader från dödsfallet anmäla till upplåtaren:

-       Vem eller vilka gravrätten har gått över till, eller

-       Att det inte finns någon som gravrätten har gått över till.

Önskas ytterligare information - besök eller kontakta oss på Kyrkogårdsexpeditionen, Älvgatan 2 (vid S:t Mikaels kapell) Mora, ring 0250-55 29 50 mellan kl 9.30 – 12.00 eller mora.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se