Gravrätt

Bestämmelserna om gravrätt återfinns i 7 kap. Begravningslagen.

Gravrätt är den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en kyrkogård upplåts till någon för gravsättning.   

Gravrättstid gravrätt till gravplats har längre tillbaka i tiden upplåtits på 50 år men upplåts numera enbart på 25 år med möjlighet till förlängning ytterligare 25 år. När tiden för gravrätten går ut har gravrättsinnehavaren rätt till ny upplåtelse. För att en grav­plats skall få vara kvar med grava­nordning, rabatt m.m. krävs att gravrätt gäller.   

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter gravrätten får bara utövas av den som i gravboken eller gravregistret är antecknad som innehava­re av gravrätten. Att utöva gravrätten innebär enligt begravningslagen bl a: att bestämma vilka som skall gravsättas i gravplatsen att bestämma om gravanordningens utseende och beskaffenhet att bestämma om gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt att överlåta gravrätten till annan person eller återlämna den till kyrkogårdsförvaltningen att ha rätt att innan gravrättstiden löper ut hos kyrkogårdsförvaltningen anmäla att han vill få upplåtelsen förnyad.   

Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. 

OBS! att gravrättsinnehavare ansvarar själv för att gräset runt och mellan gravstenarna klipps. Förvaltningen sköter begravningsplatsens allmänna ytor.     

Om gravrättsinnehavaren avlidit går gravrätten över till någon som skriftligt förordnats av gravrättsinnehavaren. Finns inget sådant förordnande bestämmer den avlidnes efterlevande make och arvingar till vem eller vilka av dem som gravrätten skall gå över. Den avlidne gravrättsinnehavarens dödsbo skall inom sex månader från dödsfallet till upplåtaren/kyrkogårdsförvaltningen anmäla - till vem eller vilka gravrätten gått över, eller - att det inte finns någon som gravrätten har gått över till.     

Önskas ytterligare information - besök eller kontakta oss på Kyrkogårdsexpeditionen, Älvgatan 2 (vid S:t Mikaels kapell), Mora
tel 0250-552950