Församlingshem - Prästgårdar

sidan är under uppbyggnad !! frågor och prisuppgifter om UTHYRNING kontakta Husmor Andreasgården 0250-55 2935

Uthyrning & Taxor församlingshem

Samtliga lokaler i Mora församling är i förstahand avsedda för församlingarnas egna verksamheter.

1.1 Tillfällig uthyrning av lokalerna kan bla. ske till: Kommun och Region samt organisationer som delar Svenska kyrkans grundläggande värderingar. 

1.2 Tillfällig uthyrning av lokalerna bör vara avgiftsfritt till följande grupper: 
-    Församlingsmedlemmar gratis vid lån av lokal till dop, vigsel, konfirmation och minnesstunder.
-    Hyresfritt för Röda Korset, Rädda Barnen i mån av plats.

1.3 Lokal uthyrs ej till arrangemang som enbart har ett kommersiellt syfte.

1.4 Extern uthyrning av porslin, bord, stolar o andra inventarier sker ej. 

1.5 Avgifter för tillfällig uthyrning av lokaler hel- och halvdag gäller enligt kyrkofullmäktigebeslut nedan 

                                         

alternativ 1 =  Företag, kommuner statliga, regioner

alternativ 2 =  Ideella godkända föreningar samt minnesstund för
                         icke  kyrkotillhöriga   

Heldag  8 timmar           alternativ 1                            alternativ 2
Andreasgården, Mora
Finn-Karinsrum               3 500kr                                  2 000kr 
Grudd-Annasrum           2 000kr                                  1 000kr

Änglagården, Våmhus     1 500kr                                  1 000kr
Venjans prästgård           1 500kr                                 1 000kr
Solleröns prästgård         1 500kr                                  1 000kr

 

Halvdag 4 timmar         alternativ 1                            alternativ 2   Andreasgården, Mora
Finn-Karinsrum              1 750kr                                  1 000kr 
Grudd-Annasrum           1 000kr                                     600kr

Änglagården, Våmhus       750kr                                      600kr
Venjans prästgård             750kr                                      600kr
Solleröns prästgård          750kr                                       600kr

 

 

 

bord och stolar i björk , ljust och stort rum

Församlingshem Andreasgården Mora

Lokaler: Finn Karins rum, ca 120 sittplatser, Grudd Annas rum, ca 35 sittplatser

Änglagården

Församlingshem Våmhus Änglagården

Lokal för ca 60-80 personer

Prästgården Sollerön

Lokal för ca 50 personer - fördelat i tre parallella rum.

Prästgården Venjan

Lokal för ca 50 personer fördelat på tre parallella rum.

Ordningsföreskrifter för nyttjande av lokaler inom Mora församling

1. Hyresgästen ska ansvara för ordningen vid sammankomsten och tillse att givna föreskrifter följs. 

2. Hyresgästen är ersättningsskyldig för de skador som åstadkommits. Hyresgästen ansvarar för försäkring som täcker detta. Alla skador ska omedelbart anmälas till kontaktperson för lokalen. 

3. Om möbleringen ändrats av hyresgästen, ska möbleringen återställas enligt tidigare möblering eller anslagen möbleringsplan, eller placeras på anvisad plats. Lokalen ska grovstädas och iordningställas innan hyresgästen lämnar densamma. 

4. Om hyresgästen önskar hjälp med iordningställande av lokal eller utrustning ska överenskommelse om detta göras i förväg med kontaktperson för lokalen. 

5. Om uthyrningen förorsakar församlingen extra kostnader, för t e x iordningställande av lokal, debiteras dessa kostnader hyresgästen. 

6. All rökning samt servering och förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet i församlingens lokaler. 

7. Hyresvärden ansvarar ej för försvunna tillhörigheter. 

8. Hyresgästen är skyldig att följa angivet maxantal besökare i lokalen. Hyresgästen får ej blockera nödutgångar med tex tillfällig ommöblering. Ansvaret för att säkerställa nödutrymning åvilar hyresgästen. 

9. Hyresgästen är skyldig att hos kontaktperson förvissa sig om gällande tider för larm. Om falsklarm utlöses av hyresgästen kommer samtliga med falsklarmet förknippade kostnader att debiteras hyresgästen. 

11. Hyra av kök ingår återställnng av porslin och övrig köksutrustning, diskning och städning ska ske av hyresgästen. 

12. Hyresgästen disponerar lokalen endast för den tid som hyran gäller, såväl iordningställande som återställande ska ske inom hyrestiden.

13. Nyckel till lokal utkvitteras hos respektive kontaktperson och återlämnas senast 3 dagar efter förhyrningen, om inte annat har överenskommits. 

14. Avbeställningar av förhyrd lokal ska ske snarast möjligt, dock minst 7 dagar före avtalat datum. I annat fall debiteras hyresgästen enligt gällande prislista. 

15. Om hyresgästen bryter mot gällande föreskrifter kan hyresvärden vägra lokalupplåtelse med omedelbar verkan.