Församlingens styrdokument

antagna styrdokument inkl. församlingens vision och församlingsinstruktion

Grunden för Mora församlings dagliga liv och verksamhet finns i församlingens församlingsinstruktion, budget och vision. Därutöver tillkommer policyer och riktlinjer för specifika områden. Församlingsinstruktionen godkänns av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig. Den utfärdas av biskopen genom domkapitlet i Västerås stift.  De flesta styrdokument beslutas av kyrkofullmäktige, efter kyrkorådets beredning. Firmatecknare, policys, församlingskollekt, arbetsordningar och reglementen tillhörande nämnder/organ under kyrkorådet beslutas av kyrkorådet. Övriga bestämmelser för arbetet i församlingen beslutas av kyrkoherden.