Foto: Mönsterås-Fliseryds pastorat

Kyrkogårdar och gravar

Våra begravningsplatser

Gamla kyrkogården i Mönsterås

Gamla kyrkogården är vår största kyrkogård, den ramas till stor del in av häckar och större träd. Mitt på området finns ett åttakantigt gravkapell från 1872, lika gammalt som de äldsta delarna av kyrkogården anlades. På denna begravningsplats finns jord- och urngravar.

Fliseryds Kyrkogård

Fliseryds kyrkogård har parkkaraktär och togs i bruk 1818. Två par av höga lindar dominerar intrycket på kyrkogården. Kyrkogården har hög tillgänglighet med sina breda asfaltsgångar och kompletterande stenmjölsgångar. Utöver jord- och urngravar finns även en minneslund och en askgravplats.

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården har en naturnära karaktär. Små gläntor inryms mellan höga tallar och blåbärsris. Gläntorna nås genom asfalterade gångar. Skogskyrkogården togs i bruk 1976. Här finns jord- och urngravar, minneslund samt askgravplats. Begravningsakt kan hållas i Skogskapellet som är beläget inom området.

På Skogskyrkogården finns ett särskilt område för muslimska begravningar. Det följer karaktären på övriga kistområden, men gravplatserna ligger i en annan riktning.

Urnlunden vid Mönsterås kyrka

Urnlunden vid Mönsterås kyrka ligger väster om kyrkan. Här erbjuds ett mindre antal urngravar i en liten lugn och avskild trädgård.

Typer av gravar

Jordgrav

Kistan med den avlidne grävs ner i jorden. Över kistgraven reser de anhöriga oftast en gravsten eller så används en familjegrav. Skötsel krävs. Gravsättning sker i direkt anslutning till begravningsgudstjänsten. Kistan bärs ut och de närvarande följer med till graven där nedsänkning sker.

Urngrav och askgravplats

I en urngrav grävs en urna med askan av den avlidne ner. Över graven reser de anhöriga oftast en gravsten. Det kan också finnas en befintlig familjegrav där ytterligare en urna grävs ner. Skötsel krävs.

I en askgravplats läggs askan av den avlidne i en speciell påse alternativt urna. Denna grävs ner i jorden. Namnet på den avlidne graveras på en namnskylt som sätts på en pelarliknande gravsten som delas med andra. Varje askgravplats tillåter gravsättning av upp till åtta personer.Man har en bestämd gravplats men inget ansvar för skötsel. Det finns en gemensam plantering som kyrkan sköter.

Gravsättningen sker då kroppen kremerats. När askan ligger i en urna kallas det urnnedsättning. Läs mer om hur urnnedsättning går till på sidan Dop, vigsel och begravning.

Minneslund

Askan av den avlidne strös ut eller grävs ner inom ett område där stoftet från fler människor finns. Minneslunden är anonym, det finns inga personliga gravstenar och namnen på de avlidna finns inte skrivna någonstans. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på angiven plats. Gravsättningen sker utan närvaro av några anhöriga. Man har ingen gravrätt och inget ansvar för skötsel.

Gravrätt

Till alla typer av gravar utom minneslund hör en gravrätt som inledningsvis är på 25 år. Gravrättsinnehavaren har ansvaret för att graven sköts då skötsel är nödvändig och att gravsten eller annan anordning är säker då sådan finns. En gravsten får till exempel inte sitta löst så att den riskerar att välta. När gravrätten löpt ut kan den förlängas med 15 år i taget eller så lämnas graven tillbaka till kyrkan som då kan använda platsen till en ny grav.

Prisuppgifter

Gravplats

En ny askgravplats kostar 9450 kr. För gravsättning i befintlig gravplats betalar man endast 400 kr för en tillkommande namnbricka.

Övriga typer av gravar är kostnadsfria, de finansieras av den begravningsavgift som alla skattskyldiga betalar.

Gravanordning

Gravanordning (vanligtvis en gravsten) ansvarar sorgehuset själva för att anskaffa och bekosta.

Förlängning av gravrätt

När gravrätten löpt ut kontaktas gravrättsinnehavaren som kan välja mellan att förlänga gravrätten med 15 år mot en kostnad på 500 kr eller att återlämna graven till kyrkan.

Skötsel

Jordgravar och urngravar kräver skötsel som man själv kan ta hand om eller överlåta till kyrkan mot en avgift.

Avtal för skötsel kan tecknas enligt följande alternativ:
1. Löpande avtal med årlig faktura.
2. Fasttidsavtal på max tre år.

Skötsel av urngrav och jordgrav som är täckt med gräs
Grundskötsel av gräsgrav: 560 kr

Grundskötselavtal innebär, utöver gräsklippning och trimning, iordningställande av rabatt med veckovis tillsyn samt planteringslåda med vattenmagasin. Tömning av vattenmagasin och byte av jord 1 gång/år.

Vårplantering: 170 kr/år
Sommarplantering: 170 kr/år
Höstplantering: 170 kr/år
Vinterprydnad: 110 kr/år
Total kostnad vid full skötsel av gräsgrav: 1 180 kr/år

Skötsel av jordgrav som är täckt med grus
Grundskötsel av grusgrav: 840 kr

Grundskkötselavtal innebär, skyffling och rensning av ogräs i grusplan samt iordningställande av rabatt med veckovis tillsyn samt planteringslåda med vattenmagasin. Tömning av vattenmagasin och byte av jord 1 gång/år.

Vårplantering: 170 kr/år
Sommarplantering: 170 kr/år
Höstplantering: 170 kr/år 
Vinterprydnad: 110 kr/år 
Total kostnad vid full skötsel av grusgrav: 1460 kr/år

Övriga priser

Underarbete grusgrav
Plastfolie under gruset 1170 kr, gäller vid tecknandet av nytt gravskötselavtal.

Sommartillsyn
Man kan också välja att låta så in gravplatsen och endast ha gräs eller grus intill stenen. För detta uttas en engångskostnad på 250 kr.

Bevattningslåda
Pastoratet använder bevattningslådor med vattenmagasin av plast vid skötselgravar. Dessa finns även att köpa genom oss och kostar 750 kr. 

Rätning av sten
Rätning av gravsten (lägre än 1,5 m) kostar 180 kr. Större stenar måste först bedömas ifall vi kan hantera dem själva, arbetet debiteras i så fall efter tidsåtgång.