Foto: Linda Mickelsson

Mångfald - på många sätt

Svenska kyrkan i Mölndal visar på en större bild av mångfald och hur kyrkan arbetar och bemöter de som söker sig till kyrkan. Närvarande, Angelägen och Modig. Det är tre ord som präglar allt arbete i Svenska kyrkan Mölndal. "Nu är ing­en läng­re ju­de el­ler grek, slav el­ler fri, man el­ler kvin­na. Al­la är ni ett i Kristus Je­sus." Gal 3:28

Mångfald i Svenska kyrkan handlar om många saker. Om människors rättigheter och om hur kyrkan bemöter människor. Det handlar om jämlikhet och rättvisa - vilket inte är samma sak. 

För Svenska kyrkan Mölndal är det fullständigt självklart att alla människor som söker sig till kyrkan ska bemötas med respekt och lyhördhet, där de befinner sig i livet.

Människor kommer till kyrkan av olika anledningar. För att fira gudstjänst, för att vara med i olika verksamheter eller kanske för att få svar på frågor om sin tro.  Det kan också handla om dop, vigsel, konfirmation eller att få ta avsked av en anhörig vid en begravningsgudtjänst. Vid livets stora hållpunkter i livet finns kyrkan som en naturlig del. 

Händer i en ring.

Svenska kyrkans värdegrund

Svenska kyrkans värdegrund definierar kyrkans grundläggande värden och värderingar, som vi vill utgå ifrån i både handling och ord. I vårt arbete strävar vi efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden.

Hantverkskors i järn i fokus framför suddig bakgrund.

Svenska kyrkans teologiska grund

Svenska kyrkans teologiska grund har formats av vår lutherska tradition och historia. Idag finns en pågående dialog om hur kyrkan och teologin ska utvecklas. Svenska kyrkans demokratiska struktur tillåter oss att tillsammans forma och förändra tro och teologi i den värld vi lever i.

Gudstjänst där personer i utgångsprocessionen bär samedräkt.

En kyrka för nationella minoriteter, urfolk och teckenspråkiga

Här vänder vi oss till dig som hör till en nationell minoritet, urfolket samerna eller är teckenspråkig. Men också till dig som vill verka för minoritetsgruppernas rättigheter.

"Församling på flera språk" är inte publicerad

Bakom en halvt genomskinlig regnbågsflagga syns silhuetten av ett par som gör hjärt-tecken med sina händer.

Historiken om Svenska kyrkan och hbtq-personers rättigheter

Homosexuellas rätt att vigas i Svenska kyrkan klubbades igenom av Kyrkomötet hösten 2009, samma år som den könsneutrala äktenskapslagstiftningen infördes i Sverige. Men homosexuellas rättigheter har diskuterats i Svenska kyrkan sedan tidigt 50-tal.

Våra präster