Foto: Paula Jessen Andrée

Kyrkogård

Har du frågor om begravning, gravskötsel och kyrkogård? Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen! Vi ansvarar för begravningsverksamheten i Fässberg, Kållered och Stensjön.

Årshjul för gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen Mölndal

Svenska kyrkan Mölndal

Kyrkogårdsförvaltning, Begravningsverksamhet

Mer om Kyrkogårdsförvaltningen Mölndal

Telefontid: mån-tors 09-12, 13-15 och fre 09-12. Besök (mån-tors 09-12, 13-15 och fre 09-12): Terrakottagatan 3B, 43142 Mölndal. Faktureringsadress: Fack 77800936, Box 15018, 75015 Uppsala. Organisationsnr: 252003-0202.

Kyrkogårdar och begravningsplatser

Fässbergs kyrkogård

Stubbåkersgatan 20. På kyrkogården finns 5838 begravningsplatser. Det är både kistgravar, urngravar, minneslund och askgravlund. 

Kikås kyrkogård

Kikåsleden 2. På kyrkogården finns 3082 begravningsplatser. Det är både kistgravar, urngravar, minneslund och askgravlund. 

Kållereds kyrkogård

Norra kyrkvägen. På kyrkogården finns 933 begravningsplatser. Det är både kistgravar, minneslund och askgravlund. 

Livereds begravningsplats

Högenvägen 1. På begravningsplatsen finns 480 begravningsplatser. Det är både kistgravar, minneslund och askgravlund. 

På Livereds begravningsplats finns också ett muslimskt gravfält.

Marie Fischer

Marie Fischer

Svenska kyrkan Mölndal

Kyrkogårds- och fastighetschef

Här hittar du information om gravskötsel.

Följ vårt Instagramkonto

Vi jobbar aktivt för en biologisk mångfald och miljömedvetenhet på våra kyrkogårdar. Följ vårt Instagramkonto där vi delar med oss av blommor och miljöer på våra olika kyrkogårdar.

https://www.instagram.com/kyrkogardar_molndal/

Nyheter och aktuellt

Begravning

Lokaler, kapell och kyrkor

Skylt utanför Svenska kyrkans lokaler som berättar att det är en avgift att parkera. Men att det också är gratis om du är där på verksamhet.

Parkering utanför lokalerna

Utanför flera av lokalerna hos Svenska kyrkan Mölndal är det numera betald parkering via en parkerings-app. Detta för att frigöra parkeringen till kyrkans och kyrkogårdarnas besökare. Deltar du på gudstjänst eller verksamhet är parkeringen gratis om du loggar in din bil i lokalen.

Återtagna gravar

Kyrkogårdsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 2021-04-07 § 6 att de i rapporten listade gravarna är förverkade. De gravplatser som omfattas av beslutet har försetts med skyltar ”återtagen grav” som anger att gravrätten återgått till upplåtaren (Mölndals kyrkogårdsförvaltning). Är ni missnöjd med beslutet kan ni kontakta Mölndals kyrkogårdsförvaltning senast 2021-09-06.

Att förlora någon anhörig

Det är svårt att förlora en anhörig eller nära vän. Oavsett om den är ung eller äldre. Tre personer delar här med sig av sina erfarenheter.

Låt barnen hjälpa till vid graven

På kyrkogårdarna i Mölndal finns redskap som är anpassade för barn. Låt barnen vara med och göra fint vid graven hos släkt och vänner.

Planteringslådor

På vissa gravfält på Fässbergs och Kikås kyrkogård kommer planteringslådor att ersätta planteringarna för de som valt blått eller rött skötselpaket. Bytet startar under våren 2020 och kommer att fortgå under en längre tid.

Begravning på olika sätt

Det finns flera olika sätt att ha en begravning på. Och när många har svårt att komma resande till en begravning så finns det lösningar.

Kikås kapell

Kapellet rymmer normalt 70-80 personer men just nu är kapellet är möblerat så att det får plats max 20 personer som kan sitta med gott avstånd (exkl tjänstgörande personal) med hänvisning till rådande restriktioner. Kikås kapell används i huvudsak som ceremonilokal vid begravningar och är öppet för gudstjänst i allhelgonatid. Adress: Kikås kyrkogård, Kikåsleden.

Livereds kapell

Kapellet rymmer i normala fall ca 144 personer men är möblerat så att det får plats cirka 80 personer som kan sitta med gott avstånd (inkl tjänstgörande personal). Vackert beläget vid Livereds begravningsplats (tidigare Kållereds södra begravningsplats). Det är byggt som ett religionsneutralt begravningskapell och används ibland som konsertlokal med fantastisk akustik. Adress: Högenvägen 1

Kållereds kyrka

Adress: Norra Kyrkvägen, Kållered. I det finns plats för 120 personer i Kållereds kyrka. Visa hänsyn och hålla avstånd till varandra.

Fässbergs kapell

Kapellet rymmer normalt 72 personer men är nu möblerat så att det får plats max 40 personer som kan sitta med gott avstånd. (inkl tjänstgörande personal). Adress: Stubbåkersgatan 22, Mölndal

Vad är en gravrätt?

Till varje grav hör en gravrätt och en gravrättsinnehavare som ansvarar för att graven sköts. Gravrätten gäller oftast 25 år från den senaste gravsättningen. Därefter kan man förlänga gravrätten om gravrättsinnehavaren vill.

Om gravrättsinnehavaren inte längre vill ansvara för skötseln till exempel av en gammal grav där man kanske aldrig träffat de gravsatta, kan man återlämna graven till förvaltningen. Detta kan också ske på kyrkogårdsförvaltningens initiativ för bortglömda gravar som inte vårdas om gravrättsinnehavare inte finns eller inte går att få tag på via annonsering under minst ett års tid.

GRAVTYPER

Minneslund och askgravlund
I en minneslund grävs askan av den avlidne ner inom minneslunds-området och det finns inga namn på de gravsatta. Akten görs utan att anhöriga närvarar. Många anhöriga placerar blommor och ljus i de hållare som finns för detta. Gravformen är praktisk då den inte kräver personlig skötsel men erbjuder ändå en vacker plats för besök och minnen. Minneslundar finns Fässbergs, Kikås och Kållereds kyrkogårdar samt på Livereds begravningsplats.

I askgravlunden finns den avlidnes namn på en namnskylt. Anhöriga kan närvara vid gravsättningen. På så sätt har denna gravform en individuell prägel. För dessa båda gravformer finns inga gravrättsinnehavare som för kist- och urngrav. Vi gravsätter ingen aska innan blanketten är påskriven av anhörig och inskickad till oss. Askgravlundar finns på Fässbergs kyrkogård, Kikås kyrkogård och Livereds begravningsplats.

Kistgravplats och urngravplats
Kistgravplats (jordbegravning) var tidigare det vanligaste sättet att begrava sina anhöriga på. Kistan sänks i jorden, antingen som en del av begravningsceremonin eller av kyrkogårdspersonalen vid ett senare tillfälle med eller utan anhörigas närvaro.

I dag är det dock vanligare med en urngrav där gravsättningen sker efter kremering. Gemensamt för urn- och kistgravar är att det finns en gravplats där stoftet av den avlidne sätts ner och den markeras med någon form av minnes-/gravsten. Kistgravplatser och urngravplatser finns på Fässbergs kyrkogård, Kikås kyrkogård och på Livereds begravningsplats.

Muslimskt gravområde
Livereds kapell är helt religionsneutralt och här finns också alla möjligheter att ha begravning enligt muslimska seder och bruk. Ett område på Livereds begravningsplats är särskilt avsett för muslimska gravsättningar.