Mistelås kyrka

Mistelås kyrka och dess historik.

Mistelås kyrka, exteriör
Mistelås kyrka, exteriör.

Mistelås kyrka är mycket vackert belägen centralt i Mistelås by med äldre bebyggelse. Kyrkan är byggd i trä 1723 och ut och invändigt reveterad och vitkalkad.

Mistelås socken omnämns 1419 för första gången i skriftliga källor, ” i Mistila sokin”. På kyrkogården finns en fristående klockstapel. Kyrkan förlängdes 1855 mot öster med ett större kor vilket gör att den upplevs långsträckt. Ursprungligen var alltså koret mindre och smalare än långshuset. Samtidigt tillkom en ny sakristia på samma plats som den gamla och en ny inredning gjordes i klassicerande stil.

Vid 1936 års renovering sattes den sydöstra ingången till koret igen, en ny altarring tillkom, korbänkarna togs bort, omramningen kring altaruppsatsen ändrades. Den ursprungliga målningen på bänkarna framtogs och ny inredning tillkom i sakristian.

Kyrkan är renoverad år 1975 då nuvarande färgsättning tillkom. Altarauppstasen är från 1748 av Johan Ullberg. Denna har 1975 ersatt det tidigare korset med svepduk som troligen tillkom vid 1855 års renovering. Innertaket av trä är tunnvälvt. Före 1855 hade kyrkan ett plant innertak.

Orgelfasaden i empirstil härrör från den första orgeln om nio stämmor som byggdes 1878 av Carl August Johansson i Hovmantorp. Nuvarande orgel tillkom 1957 och byggdes av Fredriksborgs orgelbyggeri i Danmark.    

Tillgänglighet/service:

Toalett finns ej vid kyrkan eller kyrkogården. 

En stensatt gång leder fram till kyrkan. Hög tröskel vid kyrkans entré. Tung kyrkodörr utan automatiserad öppning. Dubbla dörrpar utan tröskel in till kyrkorummet.

Vi beklagar att tillgängligheten ännu inte är bättre.

Mistelås kyrka, interiör
Mistelås kyrka, interiör.