Örs kyrka

Kyrkan är byggd i tegel, som tillverkats på platsen. Kyrkan är en av de äldsta, säkert daterade, medeltidskyrkorna. Kyrkan ligger öster om Kroppefjäll och tillhör Örs församling.

När kyrkan på 1600-talet byggdes till, fann man en sten i muren som hade årtalet 1219  inhugget. Delar av södra och västra väggarna behöll man från den gamla kyrkan. 1663 var kyrkobyggnaden klar men först omkring 1700 var kyrkan klar invändigt. Bygden kring Ör, runt 1700-talet, var gränsbygd mellan Sverige och Danmark (Norge tillhörde Danmark vid denna tid). Både bygden och kyrkan drabbades svårt av krigets härjningar. Vid en visitation i Örs kyrka 1812 beskrevs kyrkans förfall "Den är till hela innanredet bristfällig... Golfvet swårt och wådeligt att upkomma på". Dessutom hade Gustav Vasa på sin tid skövlat kyrkorna på rikedomar. Ändå är kyrkan i dagsläget rik på mycket fina kultur- och konstföremål. Kyrkan byggdes om och förstorades mot öster 1663. 1835 fick den sitt skiffertak och 1846 fick kyrkan större fönster. År 1887 och 1900 utökades kyrkan ytterligare med sakristia respektive vapenhus. De gravhällar, som finns inmurade på vapenhusets ytterväggar, är minnesstenar efter äldre kyrkoherdar i Ör. De låg ursprungligen i koret men flyttades ut vid  restaureringen 1900. Idag har kyrkan en homogen 1700-talskaraktär. Det är ett resultat av en renovering som gjordes 1938, vars syfte var att återställa kyrkans äldre utseende.

Foto: Eva-Britt Snapp

År 1857 fick kyrkan ett orgelverk som gåva. Nuvarande orgel är från 1918.

Predikstolen i Örs kyrka

Predikstolen är gjord av Isac Schullström 1762 och är ett av hans främsta verk. Den inköptes för 600 daler silvermynt. Predikstolen har skulpturer som föreställer apostlarna med sina attribut och ljudtaket (baldakinen) visar en triumferande Kristus. Duvan som hänger under baldakinen är en symbol för Den heliga Anden.

Predikstolen i Örs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Altaret med Altaruppsatsen i Örs kyrka

Altaret med altaruppsatsen tillkom vid en restaurering år 1737 och är tillverkat, i provinsiell barockstil, av Nils Falk. Altartavlans nedre del föreställer en kalvariegrupp med den korsfäste Jesus, omgiven av Maria, lärjungen Johannes och Maria Magdalena. Den övre delen föreställer uppståndelsen. Både den övre och den nedre delen av altaruppsatsen har skulpturer föreställande evangelisterna med attribut. 
Uret som kröner altartavlan skänktes 1832 av Jan Id i Hult.

Altaret med Altaruppsatsen i Örs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Triumfkrucifixet i Örs kyrka

Triumfkrucifixet är Örs kyrkas stolthet, tillverkat på 1400-talet, troligen i Tyskland. Krucifixet kommer från Skara domkyrka och flyttades till Örs kyrka på 1600-talet. Bredvid Krucifixet står Maria och Johannes. På korset ser man evangelisternas symboler. Krucifixet är 4,5 m högt. Magnus Gabriel de la Gardie lär ha medverkat till att krucifixet hamnade i Ör.

Triumfkrucifixet i Örs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Madonnaskulpturen i Örs kyrka

Madonna-skulpturen är en av kyrkans äldsta inventarier. Den sitter i en nisch över södra porten. Hennes ursprungliga plats kan ha varit på "kvinnosidan",alltså på norrsidan av koret.

Madonnabilden i Örs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Dopfunten i Örs kyrka

Dopfunten är från 1200-talet,tillverkad i tälj- och sandsten.

Dopfunten med dopaltaret i Örs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Ängel med psalmtavla i Örs kyrka

Änglarna som bär upp psalmtavlorna är tillverkade av Isac Schullström Foto: Eva-Britt Snapp

Klockstapeln vid Örs kyrka

Den rödmålade klockstapeln är mycket gammal. I en av de kraftiga ekstockarna som bär upp klockorna finns inristat "Anno 1612". Den ursprungliga klockan tog Gustaf Vasas fogde, men redan i slutet av 1500-talet kunde församlingen köpa en ny klocka. 1828 blev man tvungen att gjuta om den och då försåg man klockan med texten: "Vid klangen av min röst, må säkra hjärtan röras. Betryckta finna tröst, förförda återföras. Sig samle vid mitt ljud, till sensta eftertid, ett folk som tackar GUD, för nåd och bröd och frid".
Lillklockan är från 1200-talet och en av Sveriges äldsta.


 

Klockstapeln vid Örs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Klockstapeln vid Örs församlingshem

Klockstapeln vid Örs församlingshem Foto: Eva-Britt Snapp

Klockstapeln vid församlingshemmet kommer från Mustasäters kapell, f.d. Anolfsbols skola.

KURIOSA
Namnet Ör är ett gammalt nordiskt ord för grus. Detta namn ger en antydan om de rika tillgångar av rullstensgrus som finns utefter östra kanten av Kroppefjäll. Örs socken har rötter ända ned i förhistorisk tid. På prästgårdens ägor finns både ett gravfält från järnåldern och en hällristning med skålgropar. Detta visar, att området runt kyrkan var en kultplats redan i förkristen tid. Kyrkan har sålunda fått sin placering, där människor sedan århundraden samlats till en riter.

Ljuskronorna är skänkta till kyrkan vid olika tillfällen. Foto: Eva-Britt Snapp