Foto: Elisabette Emanuelsson

När vi förlorar en anhörig.

När vi förlorar en anhörig, ställs vi inför både vår sorg och många praktiska frågor. Här följer några råd som kanske kan hjälpa när sorgen drabbar oss.

 Hjälp i sorgen.

I praktiska frågor får du gärna kontakta expeditionen tel: 0530-36200. Det gäller även dig som inte är medlem eller tillhör något annat samfund. På expeditionen kan vi svara på frågor eller förmedla kontakt med någon av våra präster som kan hjälpa dig i ditt sorgearbete.

 Handlingar

Vi bör alla tänka på att förvara viktiga handlingar så att de är tillgängliga för anhöriga, t.ex. gravbrev.  Till dessa kan man skriva ned önskemål om sin egen begravning och hur den ska utformas. Kontakta gärna expeditionen, någon präst eller kyrkogårdsförvaltningen om vad som kan vara viktigt att tänka på.

 Begravning

En begravning kan vara kyrklig eller borglig. Väljer man det kyrkliga alternativet äger begravningen (akten) rum i någon församlingskyrka enligt Svenska kyrkans ordning. Frikyrklig begravning sker oftast i respektive samfunds gudstjänstlokal. Svenskakyrkan tillhandahåller lokaler utan religiösa symboler för borglig ceremoni. Kontakta expedition eller begravningsbyrå för ytterligare upplysningar. 

Jordbegravning eller kremation ska ske 4 veckor efter dödsfallet.

 Vem kan jag kontakta?

Kontakta gärna församlingsprästen omedelbart, det kan kännas bra att bara få prata om det svåra.

Vänta gärna med att ordna det praktiska, eftersom man kan vara i ett chocktillstånd en tid efter en anhörigs död.

När du tillsammans med dina närmaste tänkt igenom hur ni vill att begravningen ska utformas, är det lämpligt att ta kontakt med en begravningsbyrå eller expeditionen så du får reda på när begravningen kan ske. Den präst som ska förrätta begravningen hjälper gärna till med information angående gudstjänstens utformning, psalmval m.m.

Om begravningen ska ske enligt annan samfunds ordning kan du kontakta det samfundets expedition, pastor eller motsvarande.

Angående borgerlig begravning – rådfråga  begravningsbyrån.

En begravningsbyrå ombesörjer de flesta formella och praktiska frågor, som rör en begravning.

Tacksägelsen

Kungörelse om persons bortgång med klockringning och ljuständning kan ske i församlingskyrkan på söndagens gudstjänst efter önskemål. Tacksägelsen kan hållas både före eller efter begravningsgudstjänsten. Tacksägelsen innebär, att vi säger tack för vad livet gett oss tillsammans. Den avlidnes namn nämns i kyrkans förbön, vi ber för den/dem som lämnat oss, och vi ber för dem som sörjer.

 Begravningskostnader

Expeditionen eller kyrkogårdsförvaltningen kan ge dig information om vilka tjänster som är avgiftsfria (ingår i begravningsavgiften), och vilka tjänster man får betala för, och vad du själv kan göra på egen hand.

Avgiftsfritt:

 • Transporter till kremationslokal eller begravningsförsamlingens bårhus.
 • Bisättning (förvaring av den avlidne i pastoratets bårhus fram till begravningen). Är man medlem så är församlingsprästen med tillsammans med de anhöriga, då kistan kommer till bårhuset.
 • Upplåtelse av kyrka, kapell när man är medlem eller erbjudan om begravningslokal utan religiösa symboler till icke medlemmar.
 • Präst och musiker, för musik enligt kyrkohandboken för medlemmar.
 • Kist- eller urngravplats, gravöppning, igenfyllning av grav, borttagning av kransar och blommor efter jordfästningen, och iordningställande av gravplatsen.
 • Kremering
 • Gravsättning av kista eller urna.
 • Bärare i samband med ceremoni ingår endast om man är medlem.

Dödsboet betalar vanligen: bl.a.

 • Kista och kistdekoration.
  (OBS! Bårtäcke finns att låna i våra församlingar utan kostnad och ersätter kistdekorationen)
 • Svepningsarbete och begravningsbyråns övriga kostnader.
 • Extra musik och sång.
 • Programblad för begravningsgudstjänsten.
 • Dödsannons
 • Förtäring vid minnesstund
 • Gravsten
 • Övriga transporter
  t.ex. om begravningsgudstjänst och jordfästning sker på olika platser
  eller från begravningslokal till krematoriet.
  Urnans hämtning från krematoriet till bårhus (denna hämtning kan man göra själv).

Begravningsbyrån ger prisuppgift efter dina önskemål.

 Begravning på annan ort

Om begravningen ska ske på annan ort än där den avlidne var folkbokförd sker det utan extra kostnad för dödsboet. Utom vissa transportkostnader se ovan.

 Val av gravplats

Kyrkvaktmästarna och gravadministratören hjälper till vid val av gravplats. En kista eller urna får inte efter gravsättning flyttas till annan grav. Det är därför viktigt , att valet av gravplats är väl genomtänkt. (Tillstånd till eventuell flyttning kan ske, om särskilda skäl föreligger, efter prövning enligt Kap. 6, §1 i gravlagen).

 

Gravsättning av kista sker i samband med begravningsakten.

Urnan ska gravsättas inom ett år efter kremeringen, men det vanligaste är att gravsättningen sker under den 1:a månaden efter begravningsakten.
Om man är medlem kan urnnedsättningen ske i enskildhet med hjälp av vaktmästare eller med en andakt för de anhöriga, oftast ledd av prästen som förrättade begravningen. Man kan också få klockringning under nedsättningen.

Enligt begravningslagen är man skyldig att anmäla gravrättsinnehavare (Vem som ska ansvara för graven).