Järns kyrka

Den lilla medeltida stenkyrkan tillhör Holms församling. Kyrkan ligger strax sydväst om tätorten Mellerud. Kyrkan har en klockstapel helt klädd med skiffer och vackra smideskors på kyrkogården.

Kyrkan, en medeltidskyrka, uppfördes sannolikt under första hälften av 1200-talet. Det var då vanligt att kyrkor byggdes på hedniska kultplatser såsom här i närheten av Tormansbol med sin domarring. 
Kyrkan har byggts till vid ett flertal tillfällen under 1700- och 1800-talen bl.a. 1726, då ett nytt tresidigt kor byggdes åt öster. Vapenhuset byggdes till 1745 och gjordes senare (1947) om till sakristia. Sakristians dörr är troligen från 1745 och har en ovanlig nyckelskylt. Kyrkans långhus förlängdes i väster 1862 och en dörr sattes in i den västra gaveln. Kyrkan har en vitputsad fasad och bågformade dörrar och fönster. Fönstren är utbytta och förstorade under 1800-talet. Kyrkans långa byggnadshistoria innefattar många yttre och inre förändringar och följer gångna tiders trender. 

Kyrkorummet renoverades 1947 under ledning av Axel Forsén, Göteborg. Då försökte man återskapa en äldre karaktär; man ville tillrättalägga de ganska okänsliga förändringar som gjordes under 1800-talet och tiden runt sekelskiftet. Kyrkan fick nya vägganslutna bänkar och en färgsättning med ådringsmålningar i grönt och marmoreringar i ljusa färger. Takmålningarna togs fram i sitt ursprungliga skick av konservator Olle Hellström, Skara. Långskeppets väggar är vitputsade och golvet i gångarna och i koret är täckta med skifferhällar. I kyrkans kor finns flera gravar från 1600-talets början.Där vilar bl.a. Lennart Torstenssons fogde Sven Jonasson.

Till kyrkans inventarier hör också ett exemplar av Karl XII:s bibel från c:a 1707. 
Kyrkan äger också en mässhake i svart sammet från 1779. 
Nuvarande orgel är byggd för kyrkan 1932 av Setterqvist & son i Örebro.

1862 genomgick kyrkan en större ombyggnad, då altaret, altarringen och predikstolen tillkom. Foto: Eva-Britt Snapp

Altarskåpet i ek, hänger på norra väggen i långskeppet,  är skänkt av Matilda och Karl Jonsson år 1953. Skåpet är utformat efter medeltida förebild och visar passionshistorien, 
samt en historik om kyrkan genom tiderna. Skåpet är troligen tillverkat under 1800-talet i Tyskland.
Altaret med altarfönstret i Järns kyrka

Kyrkan har ingen altartavla men koret pryds av ett fönster med glasmålningar och färgat glas. Korfönstret sattes in år 1925. Mellan 1913 och 1925 fanns en oljemålning uppsatt som altartavla, dessförinnan prydde ett enkelt träkors altaret.Från den gamla altartavlan från 1737, snidad av bildhuggare Nils Falk, återstår endast en träfigur föreställande evangelisten Johannes samt ett änglahuvud. Denna altartavla fanns i kyrkan fram till 1843 då den utan figurer såldes till Anders Ingvaldsson på Kaserna i Sjöskogen.

Altaret med Altarfönstret i Järns kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Predikstolen i Järns kyrka

Predikstolen är i nygotik och tillverkades 1862. Den är försedd med spetsbågeformade lister mellan spiralvridna kolonner. Predikstolen är utförd av byggmästare Carl Nordström 

Predikstolen i Järns kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Takmålningar i Järns kyrka

Av kyrkans äldre inredning märks det plana bemålade innertaket. Under renoveringen 1947 togs dessa målningar fram efter att ha varit övermålade sedan 1800-talet. Mitten-medaljongen återger ett Jahvetecken omgivet av vingförsedda änglahuvuden (s.k. änglaflykter). Över läktaren syns Yttersta domen och utmed långsidorna finns landskaps- och växtmotiv. Takmålningarna utfördes 1804 av Erik Ekström, en lokal målare från Hjärtungen i Ör. 

Takmålningar i Järns kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Dopfunten i Järns kyrka

Kyrkans äldsta inventarie är dopfunten, gjord av rödgrå sandsten, från 1200 talet. Dopfunten pryds av enkel repstavsornamentik. Den är sannolikt huggen och forslad över Vänern från Västergötland. 

Dopfat till dopfunten Foto: Eva-Britt Snapp
Järns kyrkas dopfunt Foto: Eva-Britt Snapp

Ljusbågen I Järns Kyrka

Den unika, smidda ljusbågen, som välver sig över mittgången skänktes år 1851 av smeden Jonas Nilsson från Gunnesbyn. 

Ljusbågen I Järns Kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Ljuskrona i Järns kyrka

Ljuskronan av trä skänktes av Lars Salomonsson i Västanväga till kyrkan omkring 1750. Kronklotet påträffades på kyrkvinden 1939, den togs då fram och restaurerades på ett stilenligt sätt och räknas nu till kyrkans sevärdheter.

Ljuskrona i Järns kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Evangelisten Johannes

Evangelisten Johannes från gamla altartavlan i Järns kyrka. Foto: Eva-Britt Snapp

"Församlingens gudmor"

 

Det gläder oss, att du slapp flytta
Till syster Holm nu på gamla dar
Till föga fromma och måttlig nytta
För dig och barnen det blifvit har.
Nu snart för tre eller fyra hacker
Vi skola görda dig mera vacker,
Och nya ögon skall du få, 
Med bågar granna och himmelsblå.

Farväl nu, Gudmor! Gud var med dig!
Och fröjda dig åt det lilla ljus, du får!
I hoppets gyllne solsken gläd dig
Åt fridens saliga tusenår.
Det var ju väl, att man icke tog dig
Ifrån vår socken och sammanslog dig
Uti ett systerligt Holms-förbund?
Nu får du stå på egen grund

Golvuret i Järns kyrka

Golvuret i kyrkans kor skänktes till kyrkan 1939 av makarna Ljungström, Svenningerud. Foto: Eva-Britt Snapp

Kyrkan hotas av rivning
Vid en pastoratsstämma i Ör 16 september 1838 fattade man ett beslut 
om sammanbyggnad av 3 församlingars, Gunnarsnäs, Holms och Järns, kyrkor. Detta beslut skulle verställas om hundra år räknat från 1840
En som reagerade starkt på detta beslut var "Brånasmeden" Johannes Olsson.
Här i denna dikt ger han de konservativa styresmännen en eloge, vilket var ovanligt.

Alla dikter på denna sida är skrivna av "Brånasmen"
Johannes Olsson.

Öster om koret finns Bråna-Smens, Johannes Olssons (1818-86) gravsten. Han levde på gården Bråna och var välkänd i Dalsland för sina dikter.

Gravkors vid Järns kyrka

Framför kyrkan står flera bevarade smidda gravkors. Dessa gravkors har nyligen restaurerats av personal från Stenebyskolan.

Gravkors vid Järns kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

PÅ Kyrkogården

"På kyrkogården"
Hvi bäfvar man för gravens gömma?
Hvi rädes man för hennes frid?
Det är dock ljufligt att få drömma
Ej störd af verldens sorl och strid

Ett saligt lugn i sommarqvällen
Kring detta helga rummet rår,
Kring blomstren och de gröna tjällen,
Dem aftondaggen pärlbesår

Här är så ljuft, då stjernor tindra
Bland spridda moln på fästet blå,
Hvar lysmask ses i gräset glinda
Som vore stjerna han också.

Här, önskar jag, mitt stoft få gömmas, 
då själen flytt utur sitt bo, 
må gerna detta rummet glömmas,
Blott hon får evig fröjd och ro.

Men skulle någon vänlig tärna
Med blommor smycka kullens sand,
Min ande skall från strålrik stjerna
i drömmen trycka hennes hand.

 

 

Klockstapeln vid Järns kyrka

Klockstapeln fick sin nuvarande plats och utformning 1882. Det är en unik och vacker klockstapel klädd med skiffer från Halängen i Dalskog. Järns kyrka drabbades också av Gustav Vasas beslag av värdeföremål år 1538. Kyrkan blev då av med en av sina klockor. Klockstapeln har nu 2 klockor, lillklockan är äldst och är omgjuten åren 1749 och 1817. Den andra klockan, storklockan, skänktes till församlingen 1948 av Sanfrid Svensson i Lossbyn och hans maka. Storklockan väger 420 kg, dubbelt så mycket som lillklockan.

Klockstapeln vid Järns kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

DOMARRINGEN

Vid Järns domarring hålls friluftsgudstjänster under sommartiden. Foto: Eva-Britt Snapp

"Till de Conservative"

"Vår lilla, sekler gamla kyrka
Får, lyckligtvis, orubbad stå.
Pris vare våra kämpars styrka
Och deras visdom äfvenså!
Den mångbeprofvade, den gamla,
Den goda ordningen ej må
För nyhetsandens väder ramla
Nej. Den med äran bör bestå.

Betänk att våra barn ju hafva
Av detta storverk mycket gagn!
De slippa långa vägar trafva,
Ej nötas kärra,chäs och vagn.
Båd´ häst och sele bli besparda
Och sabbatsvilan likaså.
Hur tacksam skall ej barnet varda
Hvar gång, det tänker häruppå?

"Till de Conservative"

"Vår lilla, sekler gamla kyrka Får, lyckligtvis, orubbad stå. Pris vare våra kämpars styrka Och deras visdom äfvenså! Den mångbeprofvade, den gamla, Den goda ordningen ej må För nyhetsandens väder ramla Nej. Den med äran bör bestå. Betänk att våra barn ju hafva Av detta storverk mycket gagn! De slippa långa vägar trafva, Ej nötas kärra,chäs och vagn. Båd´ häst och sele bli besparda Och sabbatsvilan likaså. Hur tacksam skall ej barnet varda Hvar gång, det tänker häruppå?

"Församlingens gudmor"

Det gläder oss, att du slapp flytta Till syster Holm nu på gamla dar Till föga fromma och måttlig nytta För dig och barnen det blifvit har. Nu snart för tre eller fyra hacker Vi skola görda dig mera vacker, Och nya ögon skall du få,  Med bågar granna och himmelsblå. Farväl nu, Gudmor! Gud var med dig! Och fröjda dig åt det lilla ljus, du får! I hoppets gyllne solsken gläd dig Åt fridens saliga tusenår. Det var ju väl, att man icke tog dig Ifrån vår socken och sammanslog dig Uti ett systerligt Holms-förbund? Nu får du stå på egen grund