Holms kyrka

Holms kyrka är en medeltidskyrka av vitkalkad sten. Kyrkan ligger i mellersta Dalsland, strax norr om Mellerud. Den tillhör Holms församling. Kyrkan har en friliggande klockstapel av trä.

Holms kyrka uppfördes under första hälften av 1200-talet. I äldre tider kallades kyrkan S:t Olovs kyrka, för den var helgad till det norska helgonet S:t Olov. På platsen där kyrkan uppfördes fanns redan en begravningsplats från 1000-talet.
Kyrkan var under medeltiden mindre, en del tillbyggnader har skett under århundraderna. På 1600-talet förlängdes långhuset mot öster och fick ett tresidigt avslutat kor. På vapenhusets yttervägg finns en stenplatta med årtalet 1644, troligen vapenhusets tillverkningsår, och initialerna L S, d.v.s. Lindorm Stake från närbelägna Bergs Herrgård.
Från 1600-talet härstammar även gravhällarna i koret över familjemedlemmar i släkten Stake. Sakristian byggdes mot öster 1873. Ungefär samtidigt (1871) förstorades fönsteröppningarna och de nuvarande rundbågade fönstren sattes in.
En radikal renovering gjordes under 1880-talet, takmålningar övermålades, kyrkbänkar byttes ut mot "parkbänkar", all inredning övermålades enligt den tidens anda.
Kyrkan fick åter sitt gamla utseende vid ett flertal renoveringar bl.a. 1914, 1927 och en större rekonstruering 1945. Denna leddes av arkitekt Axel Forsséns, Göteborg. Takmålningarna togs fram av konservator Olle Hellstöm, Skara och kyrkbänkarna (parkbänkarna) byttes ut mot äldre karaktär.
En total in och utvändig renovering av kyrkan genomfördes 1992 underledning av arkitekt Ture Jangvik, Linköping. Allt detta innebär att Holms kyrka är ett kyrkorum som speglar olika århundraden.

Interiören präglas av senbarock från början av 1700-talet. Altaruppsatsen tillkom 1727, se bild. Predikstolen är snidad av Isak Schullström och takmålningarna har utförts av Hans Georg Schüffner, troligen 1742 (se bild). På norra väggen hänger en Madonnabild av trä från 1400-talet. Bland de äldsta inventarierna är dopfunten från före 1250. Kyrkklockan framme i koret anses också vara från 1200-talet. Nattvardskalken och patén är från 1600-talet.  
Det finns en svart mässhake från 1767 och en vit mässhake i siden tillverkad på Ersta 1945. Den röda kormattan vävdes 1992 av textilkonstnären Greta Hultkrantz, Mellerud. I vapenhuset finns ett par kistor av kluvna ekstockar, som sannolikt är från tidig medeltid. Kristallkronorna är skänkta på 1800-talet. Golvuret är tillverkat av Jan Id, 1832.

Interiör från Holms kyrka. Foto: Eva-Britt Snapp

Holms kyrka kallades i äldre tider S.t Olovs kyrka och var Helgad till det norska helgonet S:t Olof. Mycket tyder på förbindelser till Norge. Kung Håkon av Norge höll räfseting i Holm den 26 november 1379. Den gamla s.k. kungsvägen gick förbi Holms kyrka och förenade sig med Norgevägen. Här vid kyrkan gick också en av de medeltida pilgrimslederna, via vilken man kan ta sig till Edsleskogs kyrka och vidare mot vallfartsorten Nidaros kyrka i Trondheim och Olov den heliges grav.

 


Altaret med altaruppsatsen i Holms kyrka

Altaruppsatsen är skänkt 1727 av överstelöjtnant Gustav Menzer (vars vapensköld hänger i koret). Altartavlan har två fält. Den nedre föreställer kalvariegruppen; den korsfäste Jesus med Maria och Johannes, nedtill vid korsets fot ligger Adams dödskalle. Det övre fältet föreställer Jesus i Getsemane. Framtill på tavlan finns två skulpturer som föreställer Mose med lagens tavlor och Moses bror Aron med sin stav samt översteprästens sköld på sitt bröst. Allra överst syns tre skulpturer: Tron, Hoppet och Kärleken. Kärleken symboliseras av kvinnan Caritas med sina många barn. Därunder finns två änglar som håller språkband och två andra änglar med Mentzers båda makors vapensköldar. Altaruppsatsen är tillverkad av bildhuggare Nils Falk och målad av Hans George Schüffner.

Foto: Eva-Britt Snapp

Predikstolen i Holms kyrka

Predikstolen tillkom 1742 i samband med en större renovering av kyrkan. Den är skänkt av kapten Gustav Johan Reuter på Berg. Den är tillverkad av skulptören Isak Schiulström och målad av den kände konstnären Hans Georg Schüffner.

Predikstolen i Holms kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Orglarna i Holms kyrka

Olof Hammarberg byggde orgeln 1938 och den ombyggdes 1959. Den tidigare orgeln, som är från 1855 finns nu i Kyrkans Hus i Mellerud.

Kororgeln i Holms kyrka Foto: Eva-Britt Snapp
Orgelläktaren och takmålningar i Holms kyrka
Orgelläktaren och takmålningar i Holms kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Takmålningar i Holms kyrka

Innertaket gjort av träpanel, målades 1742 av Hans Georg Schüffner. Målningarna har tre motiv, över koret är en sol med Jahve-tecknet, Jahve betyder Gud. I takets mitt framställs Kristi förklaring. I västra delen vid utgången är Yttersta domen målad. Taklisten har ett bladornament som härstammar från Pompeji. 

Takmålningar i Holms kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Holms kyrkas dopfunt

Bland de äldsta inventarierna är dopfunten från före 1250. 

Foto: Eva-Britt Snapp

Korklockan i Holms kyrka

Kyrkklockan framme i koret, anses vara från 1200-talet då kyrkan byggdes. Klockan är skänkt av Lindorm Stake och är gjuten i Lübeck.
Klockan är av s.k. blåklocksmodell. Den var storklocka fram till 1627.  

Foto: Eva-Britt Snapp
Holms kyrka har en klockstapel som anses vara lika gammal som kyrkan. Foto: Eva-Britt Snapp

Madonnabilden i Holms kyrka

På norra väggen (Maria-sidan) hänger en Madonnabild av trä från 1400-talet. Den föreställer Maria med Kristusbarnet. Maria står på ett liggande ansikte, som symboliserar månen. Liksom månen lånar sitt ljus från solen, lånar Maria sin strålglans från Jesusbarnet.

Madonnabilden i Holms kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Ljuskrona

Ljuskrona i Holms kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

KURIOSA

Holms kyrka är troligtvis den tredje uppförda kyrkan i den "gamla" församlingen Holm. Den första som man tror var i trä, uppfördes på någon av de hedniska kultplatserna vid Östanå. Där finns också en källa, denna kallas i folktradition sankta Doras eller Toras källa. (Något helgon med detta namn har inte funnits så frågan är om detta "sankta" är av gammalt eller nytt datum). Källans karaktär av offerkälla är emellertid vida känt. I dess närhet, på 1100-talet, uppfördes Östanå kapell av sten. Kapellet var i bruk samtidigt som Holms kyrka fram till 1557, då kapellet togs ur bruk och fick förfalla. Östanå var en av de kyrkor som fick offra båda sina klockor till Gustav Vasas kyrkoskatt. 1924 reste man en minnessten på platsen. Man tror också att det funnits ett kloster, för cistersiensermunkar, i kapellets närhet.