Grinstads kyrka

Grinstads kyrka, en vitputsad stenkyrka, ligger på Dalboslätten och tillhör Bolstads församling. Kyrkan omges av en mur i natursten, vars äldsta delar härrör från 1771. I murens södra och östra delar finns grindöppningar med kraftigt murade grindpelare täckta med tak.

Kyrkan byggdes någon gång under 1200-talet. Murarna i långhuset är från den tiden. De blev långt senare i historien spritputsade och vitlimmade. Under århundraderna har utseendet förändrats avsevärt. I slutet på 1600-talet förlängdes kyrkan åt öster och koret fick en trekantig avslutning vilket var enligt det rådande stilidealet.
Det finns två ingångar till kyrkan, huvudingången i väster går genom tornet. Båda dörrarna liksom fönstren har rundbågiga former.

Tornet uppfördes av natursten 1862. På grund av sättningar i marken kom tornet att luta ganska kraftigt åt väster men någon rasrisk föreligger inte. Högst upp på tornet finns en lanternin i trästil som speglar den tidens arkitektur.
Över ingången i tornet finns en stentavla med följande text:
"GRINSTADS KYRKA SOM RÄKNAR SIN ÅLDER FRÅN 12 SEKLET / BLEV TILBYGGD I 16 ÅR 100 (1600-talet)/ TORNET UPPFÖRDES PÅ FÖRSAMLINGENS BEKOSTNAD ÅR 1862 DV. PS.121 V.8 /
I tornet hänger endast en klocka den är omgjuten 1847 och bär texten, "Besök guds helgedom, Lev tålig, vis och from och tänk på död och dom".
Fram till år 1862 då kyrkans torn byggdes fanns det en rödmålad klockstapel strax nordväst om kyrkan. Under 1800-talet fick kyrkan sin nuvarande prägel.

Taket på såväl långhus och torn består sedan 1831 av skiffer. 1854 fick fönstren den storlek de har idag. Vapenhuset, som byggdes under 1700-talet, revs för att lämna plats åt tornet. Golvet består numera av cement i koret och furuplank i långhuset. Innerväggarna är slätputsade och vitfärgade. Innertaket av trä är målat ljusgrönt. Den nuvarande bänkinredningen är byggd 1936. I koret ligger en gravsten, en skulpterad kalkstenshäll. En sakristia byggdes 1939 öster om koret.

I kyrkan finns ett solur av finkornig sandsten, med årtalet 1775 inhugget. Soluret är skänkt av Nils Nilsson, Norra Hagen 1799.

Interiör från Grinstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

På kyrkogården finns några gravvårdar från 1600- och början av 1700-talet; tre kors av kalksten.

 

 

Altaret med altartavlan, Grinstads kyrka

Altartavlan är en oljemålning målad på duk av Benjamin Wall, Färgelanda, år 1807. Tavlan föreställer Kristus i Getsemane och omfattas av ett enkelt ramverk av trä föreställande draperier. Ramen är målad i brunt och grått. Altaret är gråmålat och altarringen med svarvade balusterdockor är klätt med blått ylle. Över altaruppsatsen finns en förgylld sol av trä.

 

Altaret med altartavlan, Grinstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Predikstolen, Grinstads kyrka

Predikstolen är utförd i rockokostil av Erik Grund 1774. Baldakinen är krönt av ett fanbärande lamm med bok -Angus Dei- , och under taket hänger en duva,symbolför den heliga Anden. 

Predikstolen med baldakin i Grinstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Läktaren i Grinstads kyrka

Läktaren i kyrkans västra del är troligen från 1700-talet och bärs upp av gråmålade pelare. Barriären består av gråmålade, svarvade balusterdockor från sent 1800-tal. Orgeln byggdes 1961 av Jan Grönvall.

Läktaren med orgeln i Grinstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Grinstads kyrkas dopfunt

Dopfunten är av täljsten, huggen i två block, kalkformad och består av cuppa, skaft och fot. Den är bevarad från kyrkans första tid och är daterad till 1200-talets första hälft. Av konsthistoriker kallas denna typ av dopfunt "Östfoldtyp".

Grinstads kyrkas dopfunt och dopaltare Foto: Eva-Britt Snapp

Labyrinten i Grinstads kyrka

Då Grinstads kyrka restaurerades år 1913 upptäcktes en unik muralmålning
på den norra långväggen. Det är en stor labyrint uppdragen med röd färg.
Tyvärr blev den stympad då fönstren förstorades vid en ombyggnad långt tidigare. 
Labyrinten föreställer, enligt Fritjof Dahlby, livets irrvägar men också pilgrimsfärden till Jerusalem.
Samtidigt som labyrinten knackades fram upptäcktes även rester av andra 
medeltida kalkmålningar. Nederst till höger om labyrinten ses ett
konsekrationskors, som biskopen tecknade med vigd olja då han invigde kyrkan.

Labyrinten i Grinstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp
Offerlammet vid predikstolen i Grinstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp
Carl XVI Gustafs autograf i Grinstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

KURIOSA

P.E. Lindskog har 1814 skrivit om en händelse i sin "En korrt beskrifning om Skara sift".
Innevånarna på södra Dal under kristendomens första skede samlades till gudstjänst i Skalunda kyrka på Kållandsö i Västergötland, men att det efter en olycklig överfart på Vänern , då 16 båtar förolyckades, beslutades "att bygga en egen kyrka, vilken blef kallad Grinstad". Detta skulle ha skett i "12:e seklet". Ett visst stöd för denna uppgift är att västra dörren i såväl Skalunda  som i grannkyrkan Gösslunda bär ännu namnet "dalbodörren".

Murens grindöppningar

I murens södra och östra delar finns grindöppningar med kraftigt murade grindpelare täckta med tak.

Grindöppning till Grinstads kyrka
Grindöppningar i kyrkmuren vid Grinstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp