Erikstads kyrka

Erikstads kyrka syns från väg 45 och är en ståtlig byggnad som reser över Dalboslätten. Kyrkan tillhör Bolstads församling.

År 1881 var Erikstads nya kyrka färdigbyggd. Den ersatte stenkyrkan uppförd 1686 som hade blivit för trång för den växande församlingen. 
Erikstads gamla kyrka uppfördes 1686, kallas "mellankyrkan". Den är nu en ruin som ligger i naturskön omgivning omkring 300 m väster om den nuvarande kyrkan. Ruinen omges av en kyrkogård med flera smidda järnkors. Kyrkogården begränsas av en låg kallmur.
16oo-talskyrkan ersatte då en äldre träkyrka, troligen av medeltida ursprung. Ruinens gråstensmurar är bevarade till stora delar i fullhöjd och består av ett långhus med tresidig, östlig avslutning, samt grundmurarna efter en sakristia i nordost och ett västtorn som framträder i marknivå. Av träkyrkans kyrkans inventarier finns dopfunten, kalken och lillklockan.

I november 1881 invigdes kyrkan som är byggd av gråsten, i nygotisk stil efter ritningar av arkitekt J E Söderlund. Byggmästare var L E Pettersson. Stenfoten började läggas 1879 och kyrkan invigdes 1:a söndagen i advent, 27 nov, 1881.
Kyrkobyggnaden består av ett långskepp med korutsprång i sydost och torn med vapenhus i nordväst.  Alla kyrkans delar som långhus, kor och torn är försedda med trappgavlar.
Spetsbågestilen kännetecknar fönstren och portarna.
Kyrkans inre är treskeppigt och dessa skepp har skiljts av med smäckra träpelare. Sidoskeppen har plant tak medan mittskeppet täcks av ett spetsigt valv. Ett träskrank bildar bakgrund till altaret och bakom detta är sakristian inrymd. Ett stort rosettfönster med färgade glasmålningar finns i sakristians vägg.
Huvudingången ligger i väster in till vapenhuset och vidare till långhuset, ytterligare en ingång finns på långhusets södra sida.
Kyrkan målades i ljusa färgtoner och bänkarna är målade i ekfärg.
En restaurering företogs 1946 då bl.a. kyrkorummet förkortades eftersom två rum inbyggdes i den bakre delen varav det ena rummet är en brudkammare. Samtidigt murades två fönster igen på östra kortsidan och kyrkorummet försågs med nytt golv. Innertakets pärlspontpanel ersattes med nuvarande slätpanel.
Kyrkans exteriör renoverades 1963. Kyrkan rappades och målades vit. Plåten på tornspiran ersattes delvis med ny kopparplåt, och plåtbeläggningen på trappgavlarna ersattes även den med kopparplåt. En ny trappa vid torningången ordnades. Det skedde även en renovering 1989. Yttertaket är belagt med skiffer som har lagts om 1998-99.

Erikstads kyrka har ett bårhus som delvis är insprängt i det berg som kyrkan vilar på. Det invigdes av kontraktsprosten Erik D. Sillen den 5 nov 1961.

Interiör från Erikstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

 

 

Altaret med altartavlan i Erikstads kyrka

Altartavlan är målad på kartong och en kopia av Rafaels "Kristi förklaring på Tabor". Orginalet kan ses i Vatikanen.

Altaret med altartavlan i Erikstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Predikstolen i Erikstads kyrka

Predikstolen är ett nygotiskt snickeriarbete med ljudtak där det hänger en duva.

Predikstolen i Erikstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Orglar i Erikstads kyrka

Det finns både kyrkorgel och kororgel i kyrkan.

Orgeln i ERikstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp
Kororgeln i Erikstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Dopfunten i Erikstads kyrka

Bland inventarierna märks dopfunten som lär vara från 1200-talets senare hälft. Den tillhör en i sydvästra Dalsland och Bohuslän sparsamt förekommande typ. Den består av hård täljsten, huggen i två block. Rund fot, kort skaft, ungefär cylindrisk cuppa, ornerad med stickbågiga arkader samt vegitativa motiv.

Dopfunten i Erikstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Kormattan i Erikstads kyrka

Kormattan är skänkt till kyrkan 1957 och tillverkad i Varnhem, Östergötland

Kormattan i Erikstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Klockorna i Erikstads kyrka

Båda klockorna är av malm. Lillklockan är av medeltida typ och en av Dalslands äldsta.
Storklockan är gjuten 1881 i Jönköping. Vid klämtning i samband med en eldsvåda i bygden sprack klockan och blev omgjuten år 1923 av O. Olsson, Ystad. Den har följande inskription.

"Vid klangen av min röst,
skall säkra hjärtan röras 
Betryckta finnas tröst 
förförda återföras"

Fönster i klocktornet. Foto: Eva-Britt Snapp

KURIOSA

Följande utdrag ur entreprenadhandlingarna ger en inblick i, hur arbetet kom att bedrivas. "Byggnadsstyrelsen upprättar dagsverkslistor och i samråd med etreprenören pålyser om dagsverkares inkallande till påföljande söckendagar, då entrepenören håller pålitlig person, som uppräknar alla dagsverken och för varje dag antecknar dem, som fullgjort sina dagsverken, samt har tillsyn över dagsverkare, så att de äro nyktra och påpassliga. Arbetare infinne sig vid kyrkoarbetet kl. 5, då det ringes och arbetet börjas med bön. Arbetet fortsättes till kl. 8.00 på kvällen med undantag av 2,5 timmars rast".
När grunden till Erikstads nya kyrka var lagd och det egentliga kyrkobyggnadsarbetet skulle börja på allvar hölls en gemensam andakt. Det var den 29 maj 1880 klockan 8.00 på förmiddagen. Vid det här tillfället murades en zinklåda in som minne, den innehöll: en kopia på första beslutet från 1853 om byggandet av ny kyrka, ett mynt från 1879, nya testamentet, namn på kyrkoherde, biskop och landshövding.

Ljuskrona Erikstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp
Ljuskronan Erikstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp
Ljusstake i Erikstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp
Korfönster Erikstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp