Bolstads kyrka

Bolstads kyrka är en vit stenkyrka, korskyrka från medeltiden. Kyrkan ligger på Dalboslätten i sydöstra Dalsland och tillhör Bolstads församling.

Av allt att döma byggdes Bolstads kyrka omkring år 1175. På 1400-talet kallades Bolstads kyrka för Sankte Laurentius kyrka. S:t Laurentius var diakon i Rom och led martyrdöden år 258.
Det är en märklig kyrka främst därför att tornet är uppfört samtidigt med de äldsta delarna av kyrkan. Tillsammans med den nedre delen av mittskeppet är tornet det enda som bevarats av den ursprungliga byggnaden.
1752 uppfördes den nuvarande tornspiran efter en brand.Tornets höjd är 27,6 m, varav spiran mäter 13,3 m. Högst upp pryds tornspiran av en tupp - vaksamhetens symbol.
Korsarmarna som nu sätter sin prägel på kyrkan byggdes på 1760-talet för att skapa större utrymme för det växande invånarantalet.
Kyrkan har byggts till under åren som gått. Mellan 1669 0ch 1675 förlängdes kyrkan österut med nytt kor.
Under Nils Fjellmans tid som kyrkoherde 1756-1761 byggdes kyrkan ut med korsarmarna. Under denna tid tillkom troligen sakristian. Golvet belades med kalkstenshällar 1769 och senast 1861.
Kyrkans fönster var ursprungligen mycket små, de utvidgades betydligt 1849. Då fick också korsarmarna vardera två nya fönster på gavlarna. Kyrkan fick skiffertak första gången 1832.
Nya bänkar sattes in vid de stora renoveringarna 1894 och 1934.
Hela kyrkorummet målades om 1988 utom rosorna i taket, det blev nya marmoreringar, guld- och roströda ränder på bänkgavlarna, pelarna och läktarbarriären.
Kormattan är tillverkad 1959 av Tre Bäckar och skänkt av Bolstads kyrkliga syförening.

Interiör från Bolstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

 

 

Altaret i Bolstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Altaret med altaruppsatsen i Bolstads kyrka

Det vackra stenaltaret är uppfört på 1670-talet. År 1894 byttes en träskiva ut på altaret mot en kalkstensskiva som finns där än idag.
Altartavlan målades 1675 av kyrkomålare Erik Grijs från Göteborg. Den 
övre delen framställer Jesu uppståndelse på påskdagen och den nedre delen föreställer nattvardens instiftelse på Skärtorsdagskvällen. Tavlan är omgiven av de fyra evangelisternas symboler: Matteus- ängeln, Markus - lejonet, Lukas - oxen, Johannes - örnen. Altartavlan har målats om 1894 och restaurerats 1934. Klockan insattes under 1800-talet.
Altarrundeln, som togs bort 1934, återinsattes nyrenoverad av Paul Andersson 1987. Altarbrunet är tillverkat av Agda Österberg, Tre Bäckar. Det föreställer "Den heliga staden". 

Nedre delen av altaruppsatsen i Bolstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp
Altarbrunet Den heliga staden Foto: Eva-Britt Snapp

Predikstolen i Bolstads kyrka

Predikstolen är ett verk av bildhuggare Erik Grund från Karlstad och färdigställd 1775. 
Den förseddes med symboler vid den stora restaureringen år 1934, då tillkom även dess ljudtak eller baldakinen.

Predikstolen i Bolstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp
Offerlammet, målning på Bolstads kyrkas predikstol Foto: Eva-Britt Snapp

Orgelläktaren i Bolstads kyrka

Kyrkorgeln är ursprungligen från 1885, senaste ombyggnad gjordes av orgelbyggare A. Magnusson 1958.
Orgeln är helmekanisk med tolv stämmor fördelade på två manualer och pedal. Orgelfasaden är den ursprungliga och utfördes efter en ritning från 1854 av Ludvig Hedin.

Orgelläktaren i Bolstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Dopfunten i Bolstads kyrka

Dopfunten är äldst av inventarierna. Foten huggen ur rödgrå sandsten är daterad från slutet av 
1100-talet och cuppan gjord av täljsten är från 1200-talets början. Dopaltaret och väggkorset färdigställdes 1938.

Dopfunten och dopaltaret i Bolstads kyrka
Dopfunten i Bolstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Gravhällarna i Bolstads kyrka

Tillsammans med liljestenarna finns det tio gravhällar i kyrkan. Tre av dessa finns i vapenhuset och tre finns i korgolvet. En gravhäll framme i koret är från 1690, över prosten Johannes Andersson Lind d. 1708, och hans hustru Brita Gyllenia. Gravstenen ligger inte över den ursprungliga graven, utan den 
har flyttats till koret. Detsamma gäller de två andra gravstenarna i korgolvet. 
Under kyrkans läktare finns två så kallade liljestenar från 1200-talet.
De lär vara de enda sandstenshällar från Kinnekulle som finns på Dal.

 

Gravhällarna i Bolstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Klockorna i Bolstads kyrka

Kyrkan har tre klockor. Den största, 1500 kg, är skänkt 1938 av makarna Elsa och Carl Jacobsson Rödjan. Mellanklockan har troligen tillhört Karlstads domkyrka och är omgjuten 1756 efter branden där 1752. Lillklockan, som är från 1656, flyttades från tornet till koret 1938 och används idag som tacksägelseklocka.

Lillklockan i Bolstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Ljuskronor i Bolstads kyrka

Den äldsta ljuskronan, från 1700-talet, hänger i kortaket. Den stora ljuskronan i kyrkans mitt intallerades 1876. Korsarmarnas ljuskronor är också från senare delen av 1800-talet. Ljuskronan vid läktaren är från 1914. 1984 blev takkronorna grundligt renoverade.

Ljuskrona i Bolstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp
Ljuskrona i smide, Bolstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Glaskrucifix i Bolstads kyrka

Krucifixet är placerat över sakristians altare sedan 1990. Tillverkare är ikonmålaren och prästen Erland Forsberg. Han vill med sitt verk visa vad som står i Joh. 1:5 och Jes. 53:5 "Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed. Och genom hans sår blir vi helade."

Glaskorset i Bolstad Foto: Eva-Britt Snapp

Processionskorset i Bolstads kyrka

Processionskorset i Bolstads kyrka är tillverkat av Mats Johansson, Tillhagen. Koset är gjort i ekträ från Tillhagens lundar. Korset skänktes till församlingen av tillverkaren och invigdes 1:a advent 1999.

Korsets symbolik: Tretalet i de tre små korsen i korsarmarna är en symbol från treenigheten: Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Sjutalet finns i rundlarna vid småkorsen. Detta är en symbol för skapelsens sju dagar. I foten finns fyrtalet vilket anknyter till denna världs fyra väderstreck, men också de fyra evangelierna som vi har vår grund i. På varje fotarm har vi tre bågar som blir större ju längre ner de kommer. Dessa symboliserar tron, hoppet och kärleken, men störst är kärleken.

Processionskorset i Bolstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Takmålningar i Bolstads kyrka

Takmålningarna, de fyra prydliga rosorna, utfördes 1820 av Anders Olsson, Vänersborg.

Takmålningar i Bolstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

KURIOSA

Bolstads kyrka är en korskyrka. Själva byggnaden är en tyst förkunnelse av evangelium, av Kristi kors.
Långskeppets riktning från väster mot öster är en del av denna förkunnelse. Från öster kommer ljuset, som i sig är en Kristussymbol. Därifrån skall Kristus komma åter i härlighet på himmelens skyar. I gudstjänsten är Kristus på ett särskilt sätt närvarande för att ge oss kraft att leva och tjäna medan vi väntar. På skissen här ovan ser man att kyrkans kor har en svag vinkling, koret "lutar" åt söder om man tittar på kyrkan uppifrån. Detta beror inte på att byggmästaren hade svårt med de räta vinklarna. Kyrkobyggnaden är en bild av Jesu kropp och vill påminna om hur Jesu huvud faller åt sidan ( därav korets sneda vinkel) när han gav upp andan. Då var vår frälsning fullbordad. Den får vi del av i kyrkans förkunnelse, dop och nattvard. Den som tror på den korsfäste och uppståndne Herren får leva innesluten i Kristi försoning. Den tron ger Herren åt var och en som vill hålla fast vid Guds ord. Bolstads kyrka är byggd, underhållen och smyckad för att vara ett heligt rum där vi får hjälp med tron och livet. 

En korskyrka
Bön över porten till predikstolen i Bolstads kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Krafter som ena

Tonen från himlen här förde dem samman
led efter led i en tallös rad-
fädernas vardag förgylldes av flamman,
sprungen från nya Jerusalems stad.
Här har de sjungit,
här har de lyssnat,
lyssnat till Ordet från Skriftens blad.

Enades de av en öppnad himmel
mitt under timliga livets tvång-
togos de hän ifrån misstagens vimmel:
jorden dem enade ock en gång.
Hit ha de gamla, 
burits av unga,
myllats härute vid klockors sång.

Tempel med minnen från sekler tillbaka-
bliv för vårt släkte den fasta punkt,
vilken ej röres, om stormvädren skaka
stundom vårt bo! I ditt hägn blive lungt!
Högresta spiran
läre oss vaka!
Vakandets konst gör vårt släkte ungt!

Av A.G. Bördh. vid Bolstads
kyrkas återinvigning
den 29 oktober 1934.

Texten finns tonsatt av John Norrman