Så styrs S:t Matteus församling

Kyrkofullmäktige

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då väljs kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige väljer i sin tur ett kyrkoråd som fungerar som en styrelse. Alla medlemmar är välkomna att delta vid kyrkofullmäktiges sammanträden. De utlyses genom affischering i vårt affischskåp på Vanadisvägen 35 och Karlbergsvägen 64 samt på denna sida. Protokollen är offentliga och finns på församlingsexpeditionen.

Kyrkofullmäktiges uppdrag 

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och  beslutar i principiella ärenden och i andra ärenden som till exempel är av större vikt t.ex. budget, kyrkoavgift samt mål och inriktning för verksamheten.

Kyrkofullmäktige 2018–2021

Ordförande: Cecilia Önfeldt, 
Vice ordförande: Susie de Ciutiis,
2:e vice ordförande: Peter Frisk

 

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses inom sig av Kyrkofullmäktige. Kyrkorådet består av åtta ledamöter samt kyrkoherden.

Kyrkorådets uppgifter är enlig kyrkoordningen kap 4 följande (förutom att vara församlingens styrelse): 


Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.
Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning
Kyrkorådet ska:
1) bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige, 
2) ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom, 
3) verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan och
4) fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser.

Kyrkoherden sitter med i kyrkorådet och ansvarar för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgift: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Församlingsmedlem har inte rätt att närvara vid kyrkorådets sammanträden. Däremot är protokollen offentliga och finns på församlingsexpeditionen.

Kyrkoråd 2018–2021

Ordförande: Roland Karlsson, S
Vice ordförande: Anna Wahlund, BA
Susie De Ciutiis, S
Per Molander, BA
Ulrika Ulvegren, POSK
Ingrid Skelton Kockum, POSK
Cecilia Önfelt, C

Kyrkoherden är självskriven ledamot i kyrkorådet.

Ersättare:
Sonja Gardefjord, S
Kjell Bolmgren, S
Gärd Törning, BA
Christer Grunder, BA
Gunnel Stenqvist, POSK
Roger Bottinga, POSK,
Göran Ekestubbe, C