En gravsten med en bukett rosor.
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Gravskötsel

En begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke. Därför är det viktigt att det är fint och välskött där.

Ansvaret för den allmänna skötseln av begravningsplatsen ligger hos kyrkogårdsförvaltningen.
Gravrättsinnehavarna ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsen. Innehavaren kan välja mellan att sköta graven själv eller ge kyrkogårdsförvaltningen uppdraget att sköta den genom ett skötselavtal.

Om du flyttar är det viktigt att du anmäler adressändring till oss.

Skötsel och plantering

Du kan välja mellan att endast ha ”Grundskötsel” eller att ha ”Grundskötsel med plantering”.

Kostnaden för detta varierar beroende på gravens storlek och hur mycket blommor man väljer att beställa. Vi erbjuder vår- sommar- och höstplantering samt vinterkrans.

Grundskötsel
I grundskötseln ingår vårstädning, putsning/rensning/vattning av rabatt, krattning, klippning av häck inom gravplats och beskärning av växter. Vid behov ingår påfyllning av jord, isådd av gräs och mindre justeringar av gravsten.

Plantering

Vårplanteringen sker i månadsskiftet april/maj. Sommarplantering sker under juni månad och avslutas i regel till midsommar. Höstplantering sker under oktober månad. Skillnader kan förekomma beroende på vädret.

Övriga arbeten på gravplatsen

Vi kan även åta oss enskilda arbeten på gravplatsen mot en kostnad. Det kan exempelvis vara rengöring av gravsten, ifyllning av text eller större justeringar av sten.

Vanvård

I begravningslagen står det att en begravningsplats ska hållas i ordnat och värdigt skick. Dåligt skötta eller vanvårdade gravplatser drar ned det allmänna intrycket på kyrkogården. Dessutom påverkas ägarna till angränsande gravplatser negativt. En gravrätt räknas som enskild egendom och kyrkogårdsförvaltningen har inte rätt att förändra något på en gravplats.

För att bedöma om gravplatser är vanvårdade inspekteras de en gång per år. Om en grav är misskött tre år i rad anses den vara vanvårdad.

När vi upptäcker att en gravplats är dåligt skött kontaktas gravrättsinnehavaren per brev. Gravrättsinnehavaren har sedan ett år på sig att återställa gravplatsen i ordnat skick. Om ingen förändring sker skickas åter ett brev ut till gravrättsinnehavaren och annonsering sker i tidningen. Därefter återtas gravplatsen.

Om vi inte har någon att kontakta sätter vi ut gröna skyltar som uppmanar till att ta kontakt med oss.