Ett järnkors på en kyrkogård.
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Gravplatser

Det traditionella begravningssättet i vårt land har varit kistbegravning. Från en blygsam början för ungefär hundra år sedan har kremering emellertid blivit allt vanligare. I Märsta pastorat finns det fyra olika gravskick, det vill säga typ av gravplats.

Kistgravplats

En kistgravplats är normalt avsedd för en till två kistor och 12 urnor. Gravplatsen upplåts med gravrätt i 25 år som kan förnyas. Innehavaren har skötselansvaret och kan välja mellan att ha gravanordning (sten eller kors), gravanordning med rabatt, endast rabatt eller endast gräs på graven. Vanligast är gravanordning med rabatt.

Stoftet efter en avliden ska gravsättas snarast möjligt, senast 30 dagar efter dödsfallet.

Kistgravplatser finns vid alla Märsta pastorats kyrkor, utom Valsta och Märsta kyrka.

Urngravplats

En urngravplats är avsedd för nio urnor och upplåts med gravrätt i 25 år som kan förnyas. Innehavaren har skötselansvaret och kan välja mellan att ha gravanordning (sten eller kors), gravanordning med rabatt, endast rabatt eller endast gräs på graven. Vanligast är gravanordning med rabatt. Stoftet efter en avliden ska kremeras senast två månader efter dödsfallet och gravsättning av aska ska ske inom ett år från kremering.

Minneslund

Gravsättning i minneslund är ett allt vanligare alternativ till gravsättning i kista eller urna. Den är anonym och i en minneslund är allt gemensamt. Du kan inte på något sätt påverka vilka som får gravsättas i minneslunden.

Askan efter den avlidne nedsätts utan närvaro av anhöriga och utan att askans exakta läge registreras. Inga enskilda gravanordningar eller planteringar förekommer. Anhöriga kan däremot medverka till minneslundens gemensamma smyckning genom att placera snittblommor och/eller ljus på särskilt anordnade platser. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötsel och underhåll av minneslunden. Smyckning som läggs utanför de särskilt anordnade platserna plockas bort av kyrkogårdsförvaltningen. 

Gravsättning i minneslund sker löpande under året så länge vädret tillåter. Ett minnesblad med besked om att gravsättning skett skickas därefter ut till anhörig. Att ta upp och flytta askan efter den avlidne är helt uteslutet från både praktisk och etisk synpunkt. Om du på något sätt är osäker, bör du besöka den aktuella kyrkogården eller minneslunden innan du definitivt bestämmer dig. Lagen tillåter att askan efter en avliden får förvaras i upp till ett år från kremering innan gravsättning.

Minneslundar finns vid alla våra kyrkogårdar utom vid Skånela kyrka.

Askgravplats

En askgravplats är ett alternativ för den som vill ha en grav märkt med namn, men inte vill ha en rabatt att ta hand om. Graven har en natursten/granitsten med namnplatta och är avsedd för en eller två askor. Platsen upplåts utan gravrätt i 25 år och kan därefter förnyas. Dödsboet debiteras för sten, bronsplatta med inskription samt borttagning av vissna blommor.

Stoftet efter en avliden ska kremeras senast 30 dagar efter dödsfallet. Askan ska gravsättas inom ett år efter kremeringen.

Utsmyckling på askgravar
Den enda utsmyckning som är tillåten är snittblommor samt ljus, lykta eller krans (under den mörka delen av året). Smyckning utöver detta plockas bort av kyrkogårdsförvaltningen.

Askgravplatser finns vid Husby-Ärlinghundra, Odensala, Vidbo och Skepptuna kyrka.