En person med en penna i handen sitter med ett texthäfte och en dator framför sig.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Förtroendevalda

Som medlem i Svenska kyrkan är det du som vid kyrkoval väljer vilka som ska fatta besluten. Ledamöterna i församlingens kyrkofullmäktige utses direkt vid kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor.

Kyrkorådet, som är utsett av kyrkofullmäktige, är församlingens styrelse och sammanträder cirka en gång per månad. Kyrkorådet har 11 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Kyrkoherden är en självskriven medlem. Denna mandatperiods ordförande för kyrkorådet är Gerd Larsson (S). Kyrkorådet ansvarar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda, det vill säga att fira gudstjänst och att bedriva undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har även tillsyn över begravningsverksamheten. Det är kyrkorådets uppgift att se till att församlingens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och de ekonomiska förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men det är till kyrkorådet man kan vända sig med olika ärenden och frågor.

Längre ner på sidan finns namnen på ledamöter och ersättare i kyrkorådet.

Mariestads församlings kyrkoråd har inrättat följande utskott:

 • Arbetsutskott
 • Begravningsutskott
 • Fastighetsutskott
 • Internationellt utskott

Arbetsutskottet består av kyrkorådets ordförande Gerd Larsson (S) och 
dess två vice ordförande Claes-Henrik 
Martinsson (POSK) och Jan Wahn (KS). I utskottet finns även kyrkoherde Willem-Jan Fens, kamrer Hans Klingspor och HR-specialist Helene Stengel. Utskottet ska bereda ärenden som ska behandlas vid kyrkorådets sammanträden, utom de ärenden som ska beredas av andra utskott.

I denna beredning ingår att vara budgetberedning och att hantera personalfrågor.

Arbetsutskottet sammanträder och fattar beslut enligt kyrkoordningens regler för kyrkorådets sammanträden och beslut.

Ordförande för de övriga utskotten är:

 • Begravningsutskottet:
  Anne-Marie Askerlund
 • Fastighetsutskottet:
  Anders Johansson
 • Internationella utskottet:
  Ingemar Lans

Kyrkofullmäktige:

 • Johannes Ekström, POSK - Ordförande
 • Ida Ekeroth Clausson, S  - Vice ordförande

Kyrkorådet:

 • Gerd Larsson, S - Ordförande
 • Claes-Henrik Martinsson, POSK - 1:e vice ordförande
 • Jan Wahn, KS - 2:e vice ordförande

 

 • Marianne Kjellquist, S - Ledamot
 • Ann-Britt Ohlsson, S - Ledamot
 • Marianne Johansson, S - Ledamot
 • Sebastian Ekeroth Clausson, S - Ersättare
 • Marie Molin, S - Ersättare

 

 • Johannes Ekström, POSK - Ledamot
 • Karin Lewerin, POSK - Ledamot
 • Anne-Marie Askerlund, POSK - Ledamot
 • Anders Johansson, POSK - Ersättare
 • Britta Johansson, POSK  - Ersättare

 

 • Anita Ahl, KS - Ledamot
 • Katarina Ahlgren Brydzinski, KS - Ersättare