Begravningsavgift

Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet.

Svenska kyrkan i Mariestad ansvarar för begravningsverksamheten vilket innebär att vi tillhandahåller gravplatser, underhåller begravningsplatser, utför kremationer och gravsättningar. För att kunna utföra dessa samhällsuppgifter får Svenska kyrkan ta ut en avgift (begravningsavgift).

Det är Kammarkollegiet som fastställer avgiftssatsen för begravningsavgiften.
Läs mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets webbplats.

Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet. Det är huvudmannens (oftast en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan) skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler för dem som är folkbokförda i Sverige.

Kammarkollegiet har tagit emot uppgifter om kostnader för begravnings-verksamheten från Svenska kyrkan. De personer som är förordnade av länsstyrelserna att vara begravningsombud har yttrat sig över kostnaderna. Inget begravningsombud har avstyrkt någon kostnad.  Skatteverket har lämnat uppgift om den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom de församlingar och pastorat som är huvudmän. Utifrån dessa uppgifter har Kammarkollegiet beräknat begravningsavgiftssatsen för kommande år.

Vad får jag för min begravningsavgift?

  • Lokal för förvaring och visning av stoftet.
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler om så önskas.
  • Kremering
  • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid på 25 år.
  • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningsställande av öppnad grav.     
  • Vissa transporter, såsom exempelvis från kyrka till krematorium.
  • Skötsel av kyrkogårdarnas och begravningsplatsernas allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravstenar.

De tjänster, som är utan kostnad i den församling där vi är folkbokförda, har vi också rätt att få i annan församling i Sverige om tillgång på gravplatsmark finnes.