Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Mariestads församling Besöksadress: Nygatan 23, 54231 Mariestad Postadress: Box 2, 54221 Mariestad Telefon: +46(501)390500 E-post till Välkommen till Mariestads församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsavgift

Svenska kyrkan i Mariestad ansvarar för begravningsverksamheten vilket innebär att vi tillhandahåller gravplatser, underhåller begravningsplatser, utför kremationer och gravsättningar. För att kunna utföra dessa samhällsuppgifter får Svenska kyrkan ta ut en avgift (begravningsavgift).

 Det är Kammarkollegiet som fastställer avgiftssatsen för begravningsavgiften.
Avgiftssatsen för 2019 blir 25,3 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 632:50 kr per år, eller knappt 53 kr per månad. 
Den enhetliga avgiften tas ut från 2018 och syns på slutskattebeskedet 2019.

Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet. Det är huvudmannens (oftast en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan) skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler för dem som är folkbokförda i Sverige.

Kammarkollegiet har tagit emot uppgifter om kostnader för begravnings-verksamheten från Svenska kyrkan. De personer som är förordnade av länsstyrelserna att vara begravningsombud har yttrat sig över kostnaderna. Inget begravningsombud har avstyrkt någon kostnad.  Skatteverket har lämnat uppgift om den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom de församlingar och pastorat som är huvudmän. Utifrån dessa uppgifter har Kammarkollegiet beräknat begravningsavgiftssatsen för kommande år.

Vad får jag för min begravningsavgift?

-  Lokal för förvaring och visning stoftet.
-  Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
-  Kremering
-  Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid på 25 år.
-  Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningsställande av
   öppnad grav.     
-  Vissa transporter, såsom exempelvis från kyrka till krematorium.
-   Skötsel av kyrkogårdarnas och begravningsplatsernas allmänna ytor,
   nyanläggningar, vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravstenar.
 
De tjänster, som är utan kostnad i den församling där vi är folkbokförda, har vi också rätt att få i annan församling i Sverige om tillgång på gravplatsmark finnes.